Fortsatt tung satsing på fylkesvegnettet

Bjørn Iversen   Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Flertallspartiene på fylkestinget styrker fylkesvegbudsjettet gjennom en betydelig økning i investeringene på gang – og sykkelveger og på fornyingsprogrammet for fylkesveg. Bedret trafikksikkerhet og framkommelighet blir resultatet. Et investeringsbudsjett på vel 3,2 milliarder kroner betyr også mye for sysselsettingen i bygg – og anleggsbransjen. Ikke minst i koronatider er dette særdeles viktig!

LES OGSÅ: Ber om mer penger som vil gi kjørefeltkutt i Trondheim

Rådmannens budsjettforslag legger opp til fortsatt stor ressursbruk på fylkesveinettet i Trøndelag. Et drifts- og vedlikeholdsbudsjett på om lag 900 millioner kroner pr. år og i overkant av 3 milliarder kroner på investeringsbudsjettet i neste fireårsperiode er ingen ubetydelig satsing. Likevel er det slik at investeringsnivået må tas merkbart ned i siste halvdel av perioden. Dette er nødvendig for å unngå at fylkeskommunens samlede gjeldsbelastning blir for tyngende i årene framover. Finansutgiftene – betjeningen av renter og avdrag – vil rett og slett bli for tyngende på driftsbudsjettene hvis man viderefører de siste årenes rekordhøye investeringsnivå.

Flertallspartiene i fylkestinget slutter seg i hovedsak til rådmannens vurderinger av disse forholdene. Vår politiske vurdering er at det likevel er nødvendig å tilføre vegbudsjettet økte midler på viktige områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti har derfor funnet rom til å styrke målrettede områder på investeringsbudsjettet for fylkesveg i fireårsperioden med totalt 131,3 millioner kroner. Denne styrkingen er delvis fondsfinansiert og delvis lånefinansiert. I tillegg bidrar selvfølgelig momskompensasjonsordningen godt.

LES OGSÅ: Over 200 mill. skal brukes på sykkel de neste årene. Disse strekningene får mest

Investeringer på gang- og sykkelveger er en klar prioritet fra det politiske flertallets side. Dette området får følgelig en betydelig og nødvendig påplussing. Rådmannens forslag på om lag 77 millioner totalt over fireårsperioden økes med 51,3 millioner kroner. En så sterk budsjettøkning vil i seg selv være et betydelig bidrag til økt trafikksikkerhet ikke minst på mange skoleveger. Flertallspartiene legger inn økningen av budsjettrammene hvert år i fireårsperioden, men sterkest de to siste årene. Dette for å holde investeringsnivået på gang- og sykkelveg så jevnt som mulig gjennom perioden.

Som vegpolitiker blir jeg ofte invitert på befaringer rundt om i Trøndelag. Da møter jeg alltid godt forberedte lokalpolitikere, beboere og velforeninger, representanter for lokalt næringsliv og andre. Svært ofte er temaet nettopp farlige skoleveger på grunn av mangelfull gang – og sykkelvegutbygging langs trafikkerte fylkesveger. Det er ingen tvil om at behovene er store på dette området – og vil være det i lang tid framover.

LES OGSÅ: Forslag om kjørefeltkutt i Byåsveien nedstemt

Hovedutfordringene på fylkesvegnettet er utvilsomt den konstante underfinansieringen av fylkene på dette området fra statens side. Ingen av landets fylkeskommuner har mulighet til å dekke behovet innen drift og vedlikehold uten en betydelig økning av statlige midler. En konsekvens av denne situasjonen er det stadig økende vedlikeholdsetterslepet på det trønderske fylkesvegnettet. Pr. i dag er det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet beregnet til om lag fem milliarder kroner. Det jobbes selvsagt løpende politisk og administrativt opp mot staten for å få til forbedrede økonomiske rammer her, og for den del også for å få opp flere typer statlige tilskuddsordninger rettet mot vegområdet.

Fornyingsprogrammet innenfor investering er et helt sentralt element i fylkeskommunens strategi for å redusere det økende vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet samtidig som det skjer en viss oppgradering. Dette programmet dreier seg om mindre utbedringer på og langs eksisterende vegtraseer. Rådmannen skriver i sitt eget budsjettdokument at det ikke vil være mulig å klare dette med de rammene administrasjonen ser det mulig å stille til disposisjon i fireårsperioden. Det er åpenbart slik at disse rammene må styrkes politisk.

Trafikksikkerhet og framkommelighet på fylkesvegnettet er Trøndelag fylkeskommunes hovedmålsettinger. For å komme nærmere dette målet har flertallspartiene arbeidet fram en betydelig budsjettmessig styrking av Fornyingsprogrammet. Totalt 80 millioner friske midler tilføres dette området, mest de to siste årene i økonomiplanperioden. Både ekstrabevilgningen totalt og fordelingen av den utover i perioden vil bidra noe på veg til et jevnere investeringsnivå enn det opprinnelig var lagt opp til fra administrasjon.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå