Ungdom og utdanning må prioriteres

Hovedutfordringen er imidlertid at den generelle tildelingen hver skole får til drift er for lav, skriver innleggsforfatteren. Her er Chartlottenlund vgs.  Foto: Morten Antonsen (Illustrasjon)

Saken oppdateres.

I fylkestinget denne uken kommer politikerne til å vedta å videreføre dagens ressurstildeling til de videregående skolene i Trøndelag. Skolene vil altså få tildelt omtrent det samme som i år. Rådmannen ønsker at budsjettet for 2021 skal være nøkternt, og at investeringstakten skal ned. Gjelda fylkeskommunen har må ikke bli for stor og tyngende, slik at den på sikt går utover rammene til drift og tjenesteyting. Likevel er politikerne klare over at de har et økonomisk handlingsrom, der viktige områder kan løftes.

Flere partier på fylkestinget sier at de vil satse på skole. I Frostaerklæringa understreker samarbeidspartiene at skolestrukturen i fylket skal bestå, og tilbudene til elevene skal videreutvikles. Det er bra at byggeplanene for Olav Duun, Verdal og Åfjord videregående skole nå er bekreftet i økonomiplanen. Dette vil være viktig både for elever og ansatte, og for lokalsamfunn og lokalt arbeidsliv. Her vil vi rose politikerne for å ha stått opp for skolene i Trøndelag.

LES LEDEREN: Vi trenger ikke større skoleforskjeller

Hovedutfordringen er imidlertid at den generelle tildelingen hver skole får til drift er for lav. I år har skolene i fylket hatt det spesielt tøft, og det handler ikke bare om ekstra kostnader knyttet til korona. Flere videregående skoler enn noen gang har røde tall, og ytterligere flere skoler har brukt opp tidligere avsatte midler som skulle gått til utstyr, læremidler og andre investeringer.

Når skoler må bruke sparekniven, går det til slutt utover elevenes opplæring. Klasser må slås sammen, vikarbudsjettet må kuttes, støtteapparatet rundt elevene må reduseres, eller nødvendige læremidler og utstyr til opplæringen må utsettes. Utdanningsforbundet sine medlemmer og tillitsvalgte melder om at det kuttes til beinet, og at mange lærere er frustrerte. Den samlede tildelingen til skolene gjennom ressursfordelingsmodellen må derfor økes.

LES OGSÅ: Karakterbasert skolevalg eller nærskoleprinsipp?

Skal det satses på skole må det satses på elever og på opplæring. I høst ble fagfornyelsen og nye læreplaner innført, og da er det et dårlig signal når elevene får utdelt utdaterte lærebøker. Utdanningsforbundet Trøndelag mener derfor at fylkestinget må øke tildelingen til læremidler slik at skolene kan kjøpe inn læremidler som er relevante, og i tråd med mål og innhold i nye læreplaner.

Å satse på skole betyr også å satse på lærerne. I høst ble veiledningsordningen for nyutdannede lærere innført på alle videregående skoler i Trøndelag. Ordningen er god. Den skal hjelpe nyutdannede inn i læreryrket gjennom at de får kvalifisert og systematisk veiledning av erfarne lærere ved skolen der de tilsettes. Hensikten er både kompetansebygging og å bedre mulighetene til at nye lærere blir værende i yrket. Dette trengs når vi vet at det i dag er hele 40 000 lærere som jobber andre steder enn i skolen, ifølge ferske tall fra SSB.

LES OGSÅ: Vi har ei regjering som går til krig mot elever

I Frostaerklæringa trekker samarbeidspartiene frem veiledningsordningen som en prioritet. Det som imidlertid enda ikke er på plass, er finansieringen av ordningen. Per i dag er det skolene selv som må finne midler for å sikre tid til å gjennomføre veiledningen med kvalitet. Det betyr at de må kutte på andre deler av budsjettet, eller at lærere som skal veilede de nyutdannede må gjøre jobben oppå andre oppgaver, uten betaling. Utdanningsforbundet Trøndelag mener at samarbeidspartiene, gjennom ekstra tilskudd til skolene i fylket, må bevilge ressursene som mangler for å sikre at veiledningsordningen finansieres fullt ut.

Høye politiske ambisjoner må følges opp med nødvendige ressurser. Å satse på skole og utdanning må vises gjennom prioriteringer i budsjetter, og gjennom å gi forutsigbare og tilstrekkelige og rammer til sektoren. Det vil betale seg.

Red. anm: Trøndelag fylkeskommune behandler sitt budsjett for 2021 i todagersmøte 16. og 17. desember.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå