Støtteapparat for barn og unge i vanskelige livssituasjoner skal avvikles

Oversikt over organisering av dagens tilbud.  

Saken oppdateres.

Debattanten uttaler seg som privatperson, ansatt som familieterapeut på Familietiltak.

Trondheim skal være en god by å vokse opp i for alle barn. Barne- og familietjenesten (BFT) ved Familietiltak har som oppgave å hjelpe og støtte barn/unge og deres familie, skoler, barnehager og annet hjelpeapparat til å nå dette målet. I høst fikk ansatte i BFT beskjed om at det skal foretas strukturelle endringer i BFT og at Familietiltak skal avvikles.

LES HVA KOMMUNEN TIDLIGERE HAR SVART OM DENNE SAKEN: Endringsforslagene innebærer ikke reduksjon i tilbudene til barn, unge og familier

Begrunnelsen var delvis økonomisk innsparing og delvis faglig, ved i hovedsak to punkter: Rådhuset ønsker tjenester nærmere barn og familier, og at det skal være en enklere veg inn til tjenestene enn henvisninger. Det første punktet forstår vi som Rådhuset mener vi ikke jobber nært nok, er tilgjengelig nok, for Trondheims befolkning. Vi som jobber på Familietiltak, mener det er vanskelig å jobbe nærmere familiene enn det vi gjør i dag. Angående punkt to forstår vi ikke hvorfor Rådhuset mener det er rett løsning å legge ned Familietiltak. Vi blir gjerne med på å utvikle bedre løsninger i et samlet Familietiltak.

Grete Bartnes uttaler seg som privatperson, ansatt som familieterapeut på Familietiltak. 

LES OGSÅ:

De barna vi jobber med, har livssituasjoner med alt fra mindre alvorlige utfordringer til omfattende og sammensatte vansker. Foreldres rusproblem, psykisk uhelse, fattigdom, og foreldrekonflikter, mobbing og utestenging i vennemiljø er noen av utfordringene som mange familier lever med. Disse kan forstyrre eller hindre barns normale utvikling, både fysisk og psykisk, og gi dem til dels alvorlige vansker senere i livet.

De fire Familietiltakene har ca 80 ansatte med stor tverrfaglig grunn- og videreutdanning. Vi driver mange ulike tiltak, for familier med barn og unge i alle aldre, individuelt og i grupper. Vi samarbeider med andre avdelinger i BFT, skole og barnehager, helsevesen og Nav med flere. Vårt fokus er å bidra sammen med foreldre, barnehage og skole til å skape de nødvendige forandringer for at barn skal få en bedre hverdag.

Familietiltak har over de siste årene utviklet et vidt spekter tiltak som kan imøtekomme behov som barn og familier har for hjelp og støtte. Vi har vansker med å se hvordan dette skal videreføres når Familietiltak blir avviklet.

Vi ser ikke hvordan vårt store fokus på relasjoner vil bli ivaretatt, hvis vi skal fordeles på andre avdelinger i BFT. Dette faglige fokuset har egenskaper ved seg som f eks helse- og barnevernsfaget ikke har i like stor grad, da disse er basert på og preget av juridisk og medisinsk språk og av systemer med diagnostisering, registrering og telling. Folks liv og utfordringer trengs møtes med annet fokus, med stor grad av fleksibilitet, mangfoldig tilnærming og ofte langvarig støtte. Vi er redd dette ikke er mulig å tilby familiene etter nedlegging.

LES OGSÅ: Vær den personen som ser det barnet

Vi har organisert et mottak i Familietiltak, hvor henvisninger fra barnevernet, skoler og barnehager, helse- og skolehelsetjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) m fl tas imot. Vi har mottakstelefon hvor foreldre kan ringe og be om hjelp, lavterskel inngang til Familietiltaks tjenester. Dette mener vi er en viktig funksjon som svarer ut Rådhusets krav om at «hjelpen skal være nær» familiene. Vi har tett kontakt med dem og er lett tilgjengelig på telefon. Vi møter ofte familier hjemme. Vi forstår ikke hvordan avvikling av Familietiltak skal kunne bidra til at BFT skal få større nærhet til familiene enn det vi har i dag.

Vi ansatte tenker på Familietiltak med sine dyktige avdelingsledere, som et «drivhus», hvor vi utfyller hverandre og drar veksler på hverandres kunnskap, livs- og arbeidserfaring til det beste for de familiene vi møter. Med ansatte med en slik bred kompetanse, er vi i stor grad i stand til å skreddersy den hjelp og støtte hver enkelt familie har behov for, enten det foregår i grupper eller individuelt. Vi mener barneverntjenesten vil få et sterkt redusert tiltaksapparat å henvise familier til, ved at Familietiltak legges ned, det samme for andre avdelinger i BFT, skoler og barnehager.

LES OGSÅ: Kommunen er i ferd med å rasere et fungerende hjelpetiltak

BFTs avdelinger utfyller hverandre og er gjensidig avhengig av hverandre. Sammen med barnehager og skoler er vi en stor og viktig del av arbeidslaget rundt barn (jfr Stein, saks og papir, et av kommunens viktige utviklingsprosjekt i oppvekstsektoren). Et avviklet Familietiltak vil være vanskelig, om ikke umulig, å erstatte med et «stykkevis- og delt» tiltak.

Vi frykter at denne kompetansen og kunnskapen går tapt når vi avvikles og fagmiljøet splittes, noe forskning viser. Vi frykter en framtid hvor barn og foreldre i Trondheim ikke får den hjelp de har behov for og krav på, i tide.

Vi har vanskeligheter med å forstå hvorfor en slik stor endring i kommunens tjenestetilbud til byens familier skal foregå nå, under en pågående pandemi. Barn og deres familier har levd under sterke begrensninger over lang tid med delvis stengte skoler og arbeidsplasser. Mange familier har hatt det vanskelig, og «alle» har snakket mye om de såkalte «sårbare barna» i denne tiden.

Hvordan skal barn/unge og deres familier bli bedre ivaretatt med at Familietiltak avvikles? Store strukturelle endringer har også sin pris, vi er redd for at vinningen går opp i spinningen. Vi forstår ikke hvordan en innsparing på noen få avdelingslederstillinger vil kunne være lønnsomt på sikt, hvis ikke barn og unge og deres foreldre får riktig hjelp raskt, omfattende og langvarig nok.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå