Trøndersk samarbeid i verdensklasse

Trøndelag har svaret på fremtidens utfordringer. Økt behov for ren energi og større forbruk vil være blant de største utfordringene fremover.

Illustrasjon over havvindprosjektet Hywind Tampen som vil gi mange trønderske arbeidsplasser.  Foto: Equinor

Saken oppdateres.

I Trøndelag vil vi snu utfordringene til muligheter. Trøndelags unike forutsetninger – med den sterke industri- og havbrukskompetansen på innlandet og akvakulturmiljøet på kysten – vil være sentral for å utnytte fremtidens muligheter. Omstilling mot nye næringer knyttet til ny utbygging av akvakulturproduksjon og havvind vil være sentrale for å plassere Trøndelag i førersetet i utviklingen. For å utnytte mulighetene må vi stå sammen!

Trøndelag er godt utrustet med naturressurser, kompetanse, infrastruktur og lokaliteter for verdiskaping til nytte for samfunnet. Trøndelag er også en arena for utvikling og industrialisering av ny miljøteknologi basert på disse ressursene. Eksempelvis finner vi Europas største biogassanlegg på Fiborgtangen i Levanger. Vi har tatt grep før, nå gjør vi det igjen. Vi er gode på samhandling, og for å utnytte ressursene i Trøndelag på best mulig måte må vi knytte båndene enda tettere sammen. Slik kan vi skape et samarbeid i verdensklasse!

LES OGSÅ: Sammen tar vi trøndersk industri til nye høyder

Behovet for ny energi- og matproduksjon fra havet tvinger seg fram – raskt. Trøndelags tunge industriklynger og den maritime kompetansen som ligger i industriklyngene langs Trøndelagskysten, vil bli en uslåelig kombinasjon! Dette kan bli en trøndersk produksjonsklynge i verdensklasse. Det er ikke en svevende visjon – det er fakta. Men, det krever omstilling – og det må skje nå. Derfor har sentrale aktører i Verdal etablert prosjektet «Rigging for vekst – grønn omstilling av industri i Trøndelag».

Evnen og viljen til å finne nye løsninger og ny verdiskaping i industriklyngene langs kysten og i innlandet er sterk. Evnen har også blitt forløst av et tett samarbeid med Sintef, noe som har resultert i en portefølje av innovasjons- og utviklingsprosjekter på 335 millioner kroner hos industrien på Innherred bare de siste fire årene - med stigende tendens. Den gode tilgangen til FoU-kompetanse hos forskningsmiljøene og universitetene i Trøndelag er en faktor som resten av landet misunner oss – og denne konkurransefordelen blir vi stadig flinkere til å utnytte.

I høst kunngjorde Aker Solutions på Verdal at de skal levere sugeanker til Equinors prestisjeprosjekt innen flytende offshore vindkraft, Hywind Tampen. Hywind Tampen blir den største flytende offshore vindparken i verden. Utviklingen av denne vindparken har en utviklingsfase som er anslått å gi mellom 1550 og 3000 årsverk i norsk næringsliv. Dette er en 88 MW vindpark. En etablering av en vindpark på 1 GW vil anslagsvis gi ringvirkningseffekter på mellom 8000-15 000 arbeidsplasser (Multiconsult & THEMA. (2019). 14. desember ble det kjent at verftet også skal sammenstille to av Norway Royal Salmons Atlantic offshore farming. Med disse kontraktene viser Aker Solutions og verftet i Verdal en omstillingsevne inn mot to svært viktige sektorer for grønn verdiskaping.

LES OGSÅ: Har fått 120 millioner for å forske på vindkraft

Vi har igjen opplevd en fallende oljepris og koronakrisen har utfordret flere av bransjene som er sentrale i Trøndelag. Utfordringen ved å dekke behovet for «mat på bordet» til en stadig voksende befolkning globalt blir stadig mer krevende. Tilgangen til arealer for matproduksjon er en knapphetsfaktor globalt og lokalt. Og samtidig som forbruket av energi øker, er det sterke ønsker om å redusere klimaavtrykket. Elektrifiseringen av norsk transportsektor på land, til havs, og elektrifisering av norsk sokkel er konkrete bevis på at behovet for ren energi er fremtredende. Samtidig virker det som epoken med vindkraftutbygging på land er over, og behovet for ny kraftproduksjon kobles til nye løsninger. Her pekes havet ut som løsningen!

Sintef har utført en samfunnsøkonomisk analyse som evaluerer ulike framtidsscenarioer og potensialet for verdiskaping og sysselsetting i Norge knyttet til leverandørindustrien innen havvind og til havbruk. Analysen viser at det vil kunne skapes i størrelsesorden 50 000 nye jobber og en økt verdiskaping på mer enn 10 milliarder kroner frem til 2030. Hvis Trøndelag skal sikre seg andeler innenfor denne utviklingen må vi mobilisere nå. Industrilokomotiver som Aker Solutions tar grep om fremtiden – nå må vi sammen slutte opp om satsningen.

Prosjektet «Rigging for vekst – grønn omstilling av industri i Trøndelag», som Industrinavet i Trøndelag og Aker Solutions står bak, vil ta sikte på å bistå leverandørindustri som ønsker å omstille seg mot grønn energi og havbruk for å skape nye arbeidsplasser. Prosjektet har fokus på å koble de sterke industriklyngene og kompetansemiljøene i regionen sammen og rigge innovasjonsprosjekter for å dra fram løsninger som kreves når man skal lengre til havs. Vi tror at dette vil lokke flere flinke mennesker til regionen.

LES OGSÅ: Havvind kan skape 110 milliarder kroner i norsk omsetning

Fagdager med sentrale og relevante aktører for å mobilisere en leverandørindustri er viktig for prosjektet. Det er en erkjennelse om at flere selskaper som tradisjonelt har arbeidet med prosjektering og utvikling innenfor olje- og offshorebransjen, besitter for eksempel den nødvendige spisskompetansen for å utvikle teknologi til konseptkategoriene eksponerte lokaliteter og havbruk til havs. Parallelt vil også prosjektet jobbe med kompetanseutvikling hos alle de flinke menneskene i bedriftene som har behov for å tilegne seg ny kompetanse for å kunne produsere de produktene og tjenestene, som skal til for å levere innen den nye grønne næringen.

I Verdal Industripark har vi god erfaring med omstilling. Vi vet at vi kan få det til, og det tenker vi å få til også denne gangen. Vi tror at god samhandling i Trøndelag er en kritisk suksessfaktor. Dette involverer selvsagt næringslivet selv, men også at nasjonale og regionale myndigheter prioriterer bedrifter som ønsker å omstille seg og at det raskest mulig kommer på plass et hjemmemarked for ny energiproduksjon og havbruk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå