Bedre byer med større kommuner

Mange av Norges byområder er delt mellom flere kommuner, også Trondheims-området, skriver statsråd Nicolai Astrup.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Mange av Norges byområder er delt mellom flere kommuner, også Trondheims-området. Det hindrer at byene utvikler seg til det beste for innbyggere og næringsliv. I desember kom en rapport om disse byområdene fra forskningssenteret Norce. De har sett på utfordringene med at byer er delt på flere kommuner, og resultatene er ikke så oppløftende. Kort fortalt viser rapporten at den administrative oppdelingen av byområdene gir utfordringer for samfunnet.

LES OGSÅ: Endelig kommer man litt videre med den seige trøndermentaliteten

I stedet for å samarbeide om de store utfordringene i byområdene, og sammen legge planer for hele regionen, konkurrerer kommunene seg imellom. Det fører til dårligere arealbruk og til at kommunene gjør andre valg enn de ville gjort hvis de så hele området under ett. Konsekvensen er at de flerkommunale byområdene eser ut i areal, i stedet for å vokse tett og bærekraftig. Oppdelingen mellom flere kommuner gjør at byplanlegging krever mer ressurser, og at byutviklingen blir mindre effektiv. Flere av eksemplene viser at prosessene ofte er mer tidkrevende fordi vedtakene skal behandles i flere runder i flere ulike kommuner.

Et av eksemplene i rapporten er Trondheimsregionen. Samarbeidet i regionen fremheves i rapporten som velfungerende, men det diskuteres om oppdelingen i flere kommuner samlet sett fører til en areal- og lokaliseringspolitikk som ikke er i tråd med langsiktige målsettinger om jordvern og utbygging langs knutepunkt og kollektivakser.

LES OGSÅ: Så klart det pågår et distriktsopprør

Mange kommuner forsøker å motvirke problemene gjennom omfattende interkommunale samarbeid. Det er selvsagt bedre at kommunene samarbeider i stedet for at de motarbeider hverandre. Men interkommunale samarbeid innebærer at man flytter makten fra kommunestyret til styrerommene – og forskerne slår fast at de fleste flerkommunale byområdene mangler en demokratisk instans som kan holde i planprosesser og fatte beslutninger for hele området.

I debatten om kommunereform er det ofte de minste kommunene som er tema. Men utviklingen av byområdene omfatter svært mange mennesker. Og hvordan vi velger å utvikle byområdene våre i dag, kommer til å være avgjørende for om vi når både klimamålene og bærekraftsmålene i fremtiden. Gode planprosesser på tvers av kommunegrensene i byområdene våre er viktig for å utnytte arealene best mulig, skape god byutvikling, effektive transportløsninger, ivareta jordvern og legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Når ulike kommuner i samme byområde fatter beslutninger som trekker i ulike retninger, klarer vi ikke hente ut potensialet og mulighetene for god byutvikling. Det taper både samfunnet, næringslivet og innbyggerne på.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå