Svarer på skolekritikk: Jeg kan forsikre om at vi gjør det vi kan

Vegard Iversen, fylkesdirektør utdanning Trøndelag fylkeskommune  Foto: Eirik Malmo fylkeskommunen

Saken oppdateres.

Knut Skatvedt Langsjøen skriver i et leserinnlegg 2. januar at det har vært «skummelt svak fylkeskommunal pandemiledelse». Han kritiserer ministernivået, skoleeier, kommuneoverlegen og rektorer i fylket. Han påstår blant annet at det ikke har vært nødvendig kontakt mellom fylkeskommunen og kommuneoverlegen og at skolene i praksis har blitt overlatt til seg selv. Noen av påstandene er direkte feil. I tillegg bærer leserinnlegget preg av manglende forståelse for hvem som har myndighet til å bestemme hva.

Smittesituasjonen i de videregående skolene i Trøndelag er svært forskjellig. Generelt sett har det vært lite smitte i Trøndelag, men med en oppblomstring nå før jul. Flertallet av skolene har ikke hatt påvist smitte i det hele tatt, men ved noen skoler har vi hatt en del tilfeller. Det er relativt sett mer smitte i trondheimsskolene sammenlignet med distriktsskolene.

LES OGSÅ: Slik blir tiltakene på videregående skoler i Trondheim

Det er den enkelte kommune med sin faglige kompetanse som er ansvarlig helsemyndighet og som fastsetter tiltaksnivået for skolene. Trøndelag fylkeskommune drifter skolene ut fra tiltaksnivået kommunen setter. Dette er et viktig prinsipp vi har jobbet etter under hele pandemiperioden.

Overordnede myndigheter anbefaler at barn og unge får en så lav tiltaksbyrde som mulig under pandemien. Trondheim kommune uttalte i en pressemelding 1. januar at «smitteverntiltakene må i første omgang rettes mot andre deler av samfunnet, før det iverksettes tiltak overfor barn og unge. Det innebærer også at smitteverntiltakene rettet mot barn og unge ikke må være mer inngripende enn nødvendig ut fra smitterisikoen de representerer».

For de videregående skolene i Trondheim har denne faglige vurderingen inntil nå vært at vi skal ha gult smittevernnivå. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Denne trafikklysmodellen ble utviklet våren 2020, og var godt kjent for alle skoler ved skolestart 2020. Utdanningsdirektoratet skriver følgende på sine nettsider: «Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndighetene beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt». Nasjonale myndigheter har gang på gang understreket at vi ikke har anledning til å bruke trafikklysmodellen i et forebyggende perspektiv.

LES OGSÅ: Advarer om milde koronasymptomer: – Hvem som helst kan være smittet nå

Det er en del forskjeller på gult og rødt smittevernnivå. For videregående nivå innebærer gult smittevernnivå at det blant annet er mulig å blande klasser og grupper og at ansatte kan veksle mellom klasser. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner. Gult smittevernnivå betyr dessuten at elevene skal være fysisk til stede på skolen og gir dermed ikke rom for å flytte opplæringen til digitalt område, noe som rødt smittevernnivå gir rom for.

På regjeringens pressekonferanse søndag kveld gjentok Guri Melby at vi i størst mulig grad skal skjerme barn og unge. Regjeringen anbefaler nå for første gang rødt smittevernnivå for alle videregående skoler i Norge. Trøndelag fylkeskommune med våre skoler vil selvfølgelig tilpasse oss denne anbefalingen og innfører nå rødt nivå. Rødt nivå betyr ikke at vi skal stenge skolene fysisk, men at det blant annet nå skal være minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Det kan være vanskelig å opprettholde avstandskravet i små lokaler med fulle klasser. Det vil bli iverksatt tiltak for å sikre at vi har tilstrekkelig avstand i alle situasjoner. Dette kan for eksempel bety at en del av undervisningen blir digital. Tiltak må tilpasses hver enkelt skole ettersom skolene er så forskjellige.

LES OGSÅ: Fylkesmannen kaller inn til ekstraordinært møte om korona: – En alvorlig utvikling

De videregående skolene i Trøndelag har hatt et utfordrende år i 2020 der den daglige opplæringa har måttet dele fokus med koronapandemien. I denne situasjonen er det min klare oppfatning at det har det vært et systematisk og godt samarbeid på alle nivå for å finne gode og helhetlige løsninger under hele pandemiperioden. I samarbeidet med kommunene har skoleeiernivået og skoleledere bidratt med sin skolefaglige kompetanse, og helsemyndighetene har bidratt med sin helsefaglige kompetanse. I Trondheim kommune har dette samarbeidet både vært på rådmannsnivå og med kommuneoverlegen. Vi har fra skoleeiernivået også hatt hyppig kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen), og vi har hatt hyppige rektormøter og tett dialog med hovedtillitsvalgte og verneombud.

Jeg har stor forståelse for at mange blir bekymret på grunn av økt smitte. Jeg kan imidlertid forsikre om at vi gjør det vi kan for at vi skal greie å drifte skolene på best mulig vis i denne vanskelige situasjonen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå