Det er trygt å bygge boliger på Vikhammer Øvre

Malvik kommunen svarer på kritikk om utbyggingen på Vikhammer Øvre.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 12. januar 2021 er det fremmet et leserinnlegg som stiller spørsmål om det er trygt å bygge boliger på Vikhammer Øvre. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven ligger til grunn for all saksbehandling både av reguleringsplaner og byggesaker. Disse bestemmelsene legger også føringer for å gjennomføre konsekvensanalyser og risiko- og sårbarhetsvurderinger.

LES OGSÅ: Ringes ned om kvikkleire i Trondheim

Både i reguleringsplanprosessen og i den pågående byggesaken på Vikhammer Øvre har dette vært et sentralt tema. Dette med bakgrunn i den kunnskapen man sitter på, og at det potensielt kan være utfordrende grunnforhold i området. Sikkerheten er godt dokumentert gjennom flere geotekniske undersøkelser og prosjektering utført av profesjonelle foretak.

I forbindelse med utarbeidelse og behandling av reguleringsplanen for Vikhammer Øvre ligger det blant annet rapport fra grunnundersøkelser og risiko- og sikkerhetsanalyse, som danner et grunnlag for den beslutningen som er tatt. Den overordnede geotekniske rapporten som følger planen viser forekomst av leire, men ikke kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Som en følge av dette er det lagt inn en bestemmelse i planen som sier følgende:

LES OGSÅ: 27 000 trondhjemmere bor på kvikkleire

«Geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Den geotekniske rapporten skal også inneholde en vurdering av sikker byggegrunn i henhold til kravene i TEK 10 § 7-3 samt dokumentere skråningsstabilitet og mulige setninger for jernbane.»

Dette følges opp av kommunen og det stilles vilkår om geoteknisk prosjektering for hvert byggetrinn. Dette er årsaken til at det gjennomføres grunnundersøkelser i flere omganger. Tiltakene som blir etterlyst, kommer frem i disse rapportene når byggesaken skal behandles, og legges til grunn for de tillatelsene som blir gitt. Da vil det i neste omgang være tiltakshaver – utbygger som er ansvarlig for gjennomføring av disse tiltakene med bakgrunn i de tillatelsene som gis.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå