Godsterminal på Heggstadmoen

En utvidelse av Heggstadmoen vil føre til et mindre arealbeslag enn en ny terminal på Torgård og tidligere frigjøring av arealene på Brattøra og Nyhavna til byutvikling, skriver Anne Skolmli, regiondirektør i Jernbaneverket.  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Utredningene om logistikknutepunkt i Trondheimsregionen har skapt stort engasjement. Det gjelder forståelig nok også den nylige utredningen om godsterminal på Heggstadmoen som er bestilt av Samferdselsdepartementet. Det kan derfor være nyttig å minne litt om bakgrunnen og innholdet i denne utredningen.

LES OGSÅ: Toget for godsterminal går nå

Regjeringen tok i 2014 beslutning om at videre utredning og planlegging skulle ta utgangspunkt i en løsning på Torgård eller Søberg, der Søberg etter hvert ble utelatt. En slik løsning på Torgård, med tilførselstunnel gjennom Vassfjellet og kobling til Heimdal stasjon, ble kostnadsberegnet til 6,7 milliarder kroner etter datidens kostnadsnivå. Allerede den gangen medførte de høye investeringskostnadene usikkerhet om dette var et tiltak som lot seg realisere.

I 2017 blir Jernbanedirektoratet bedt om utredning av en nedskalert løsning på Torgård. Den var basert på en løsning med jernbanetilknytning fra Heimdal stasjon, og ble kostnadsberegnet til 4,5 milliarder kroner. Etter dette startet også arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033. Viktige premisser var lavere forventninger til vekst i bevilgninger til samferdsel, mål om «mer for pengene», optimalisering av løsninger og større vekt på samfunnsøkonomisk effektivitet. Dette er et sentralt utgangspunkt for at departementet bestilte den nylige utredningen om godsterminal på Heggstadmoen. Utredningen viser at det er mulig å utvikle terminalen på Heggstadmoen til en langt lavere investeringskostnad (2,45 milliarder kroner), samtidig som ønsket kapasitet og effektivitet oppnås.

LES OGSÅ: Ny tautrekking om det ingen vil ha i nærheten av seg, men som alle trenger

Heggstadmoen, som ligger et stykke sør for Heimdal stasjon og sentrum, er allerede regulert til næringsformål og terminalområdet er omkranset av næringsaktivitet på alle kanter. Anleggsgjennomføringen er vesentlig enklere enn for Torgård og byggetiden kortere. Støy og barrieresituasjonen ved Heimdal stasjon preges i dag av persontogavgangene. Slik vil det også være i fremtiden med to tog i timen på Trønderbanen, selv ved en utvidelse av terminalen på Heggstadmoen.

Det vil være nødvendig å øke sporkapasiteten for godstog på Heimdal stasjon. Dette vil medføre ett nytt godsspor innenfor det arealet som allerede er satt av til jernbaneformål. De to godssporene (eksisterende spor 4 og nytt spor 5) forlenges over vegen Bjørndalen, parallelt med Dovrebanen, for å kunne betjene opp til 650 meter lange godstog. Hastigheten ved slik godstogbetjening er svært lav.

Aktivitet på dagens godsterminal på Heggstadmoen, sammen med Schenker sin speditørvirksomhet, bidrar til støybildet for boligene på østsiden av Industriveien. Med en utvidet terminal på Heggstadmoen, som inkluderer det arealet Schenker er på i dag, øker støyproduksjonen fra godstog noe. Det betyr at noen flere boliger enn i dag blir liggende innenfor såkalt gul støysone. Dette er ifølge planretningslinjene for støy en vurderingssone med tanke på avbøtende tiltak. Eksempler på avbøtende tiltak kan være driftsbetingelser på terminalen, eldrift av trucker og støyskjerming f.eks. ved etablering av næringsbygg på vestsiden av Industriveien. Omfanget av slike avbøtende tiltak vil bli klarlagt gjennom en reguleringsplanprosess og innarbeidet i planbestemmelsene slik at akseptabelt støynivå i henhold til retningslinjene kan ivaretas.

LES OGSÅ: Det var sjefen i en privat transportbedrift som først pekte på Heggstadmoen

En utvidelse av Heggstadmoen vil føre til et mindre arealbeslag enn en ny terminal på Torgård, tidligere frigjøring av arealene på Brattøra og Nyhavna til byutvikling, en minst like god løsning for de sentrale logistikkaktørene og vegtilknytning i sørenden av terminalen direkte fra Sandmoen-krysset – uten at bydelsutviklingen i Heimdal sentrum hindres. Utredningen, sammen med anbefaling om valg mellom Torgård og Heggstadmoen, er nå sendt fra Jernbanedirektoratet til departementet og lagt ut på høring fram til 15. februar.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå