Partssamarbeid er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø i Trondheim kommune

Jeg håper at lederne i Trondheim kommune ser viktigheten av et godt partssamarbeid, og er klare til å satse på et arbeidsmiljø, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Det ligger store utviklingsmuligheter i den eksisterende IA-avtalen for å utvikle det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på den enkelte arbeidsplass i Trondheim kommune. Men en avtale er i seg selv ikke nok for å kunne oppnå utvikling og stabilitet i eksisterende arbeidsmiljø. Den norske arbeidslivsmodellen er basert på samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dette partssamarbeidet er også en viktig forutsetning for å kunne lykkes med et lavere arbeidsrelatert sykefravær.

LES OGSÅ: Trepartssamarbied reduserer smitte og redder jobber

Statens arbeidsmiljøinstitutt viser til at hele 35 prosent av sykefravær Norge skyldes forhold på arbeidsplassen. Derfor er det på tide at partssamarbeid vies enda større oppmerksomhet for å redusere unødvendig fravær. For å kunne lykkes i arbeidet med å kutte i det høye sykefraværet i Trondheim kommune, er det helt avgjørende å vri tiltakene mot forebyggende arbeidsmiljøtiltak og mer partssamarbeid på den enkelte arbeidsplass.

Nyere forskning fra Sintef viser at arbeidsplasser hvor tillitsvalgte og ledere samarbeider mer enn det lovpålagte avtaleverk krever, gjennom et utvidet partssamarbeid, oppnår de bedre resultater knyttet til kvalitetsutvikling og bedre arbeidsmiljø. Innsatsen til et tydelig partssamarbeid bør derfor knyttes til konkret arbeid på den enkelte arbeidsplass, som sammen kan utforske hvordan arbeidet best kan utføres, gjennomføres og organiseres.

Tiden er derfor overmoden for det i Trondheim kommune nå settes i gang et større arbeid for å sikre et godt partssamarbeid på alle nivå i kommunen. I første omgang er det valgt ut seks enheter i kommunen hvor en skal gjennomføre utvidet partssamarbeid. Vi i Fagforbundet tror at dersom en virkelig klarer å satse på dette nå, så vil det over tid kunne resultere i bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og høyere kvalitet på tjenestene

LES OGSÅ: Lærere som samarbeider gir bedre skoler

Det er forsket en del på hvordan partssamarbeid kan bidra til et arbeidsmiljø hvor arbeidstakernes helse og jobbengasjement utvikles positivt, samtidig som kvaliteten på de tjenester som ytes blir bedre. Et velfungerende partssamarbeid bygger på likeverdighet, bred involvering og respekt for hverandres roller. For å opprettholde et godt arbeidsmiljø må en arbeide kontinuerlig og strukturert med å bygge gjensidig tillit mellom partene. Et godt partssamarbeid forutsetter også at det finnes vilje blant lederne til å bruke de tillitsvalgte som en kvalitetssikrer og ressurs på arbeidsplassen.

En satsing på partssamarbeid er ikke tiltak som vil eliminere alt sykefravær eller fjerne alle konflikter på arbeidsplassen over natta, men som på lang sikt vil kunne ha stor betydning for fagutøvelsen og for miljøet på arbeidsplassen.

I min rolle som hovedtillitsvalgt ser jeg at det finnes et stort utviklingspotensial gjennom å fremsnakke partssamarbeidets mulighetsrom. Flere enheter jobber ikke i stor nok grad med å utvikle partssamarbeidet, og kan dermed gå glipp av gevinstene dette kan tilføre arbeidsplassen. I dag er det for store lokale variasjoner når det kommer til dette arbeidet, og flere av våre medlemmer savner mulighet til medbestemmelse og utvikling på arbeidsplassen. For at arbeidsmiljøarbeidet skal ha god effekt, må det rettes mot reelle behov på den enkeltes arbeidsplass. Dette krever at ledere og tillitsvalgte har kompetanse på hvordan organisering, planlegging, og gjennomføring av arbeidet påvirker arbeidsmiljøet.

Les også: God ledelse gir bedre lærere

På sitt beste vil et aktivt partssamarbeid bidra til et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid på den enkelte arbeidsplass, og det vil gi ledelsen et bedre grunnlag for å fatte gode beslutninger. På denne måten får vi ansatte som gis reell medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen, som igjen bidrar til en arbeidsdag preget av mestring og utvikling. For å oppnå dette må en tåle uenigheter og diskusjoner. Dette fordi uenigheter, motsetninger og ulike innfallsvinkler kan være selve drivkraften til gode avgjørelser og utvikling i en organisasjon.

For at vi skal lykkes med arbeidsmiljøarbeidet i Trondheim kommune er det avgjørende at den enkelte enhet følger opp, og at leder og tillitsvalgte anerkjenner behovet for å gjøre en felles innsats på dette området. Partssamarbeid må trenes på gjennom å samarbeide om oppgaver av like stor betydning for alle parter. Slik kan partene få en kollektiv ansvarsrolle i dialogen seg imellom, å bidra til at ansatte tar ansvar for utvikling av egen arbeidsplass.

Våre tillitsvalgte er klar for å brette opp ermene, og bidra til at partssamarbeid blir en positiv drivkraft i kommunen. Jeg håper at lederne i Trondheim kommune også ser viktigheten av et godt partssamarbeid, og er klare til å satse på et arbeidsmiljø hvor vi i fellesskap utvikler en kultur for gjensidig tillit og inkludering. Det ligger et stort handlingsrom foran oss, og nå er det opp til alle oss å følge opp dette.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå