Havet kan ikke utforskes i et basseng på Tyholt

Fem eksperter på havforskning er kritiske til utbygging av Ocean Space Center i dette innlegget.   Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Saken oppdateres.

Initiativet til Ocean Space Centre (OSC) ble tatt i 2005 av NTNU/Marintek. Flere deler av de planene som nå skal realiseres, vil kun være egnet til tradisjonell testing av overflatefartøy, offshore operasjoner og diverse typer marine konstruksjoner i overflatesonen. Det gjelder først og fremst planene for sjøgangsbassenget på Tyholt.

Markedet for skipsmodellforsøk er dramatisk redusert siden den gang grunnet en generell nedgang i europeisk og norsk skipsindustri, og at gode teoretiske simuleringsmetoder er utviklet og verifisert både når det gjelder skrog, propulsjonsanlegg og operasjoner. I flyindustrien er slike metoder blitt anvendt i 30–40 år. Vindtunneler som var denne bransjens laboratorier brukes nesten ikke i dag. Det samme er i ferd med å skje i den maritime bransjen.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Center ruve på Tyholt

Visjonen om OSC ble lanserte i 2005 om utforskning av havrommet, handlet om et unikt kunnskapssenter med formål å utforske, utnytte og beskytte havrommet i samvirke med næringsliv, forsknings- og utdannelsesinstitusjoner i Norge og internasjonalt. 80 prosent av havene er dypere enn 3000 meter. Det er praktisk umulig å modellere forholdene på slike dyp i et laboratorium. Utforskning av havrommet krever ekspedisjoner og målestasjoner til havs ikke nye sjøgangsbasseng på Tyholt. Man kan ikke utforske havet i et basseng på Tyholt.

LES OGSÅ: Naboer kjemper for å bevare Spruten, som er den eneste akebakken i den delen av Trondheim

Visjonen er blitt borte på veien. Allmennheten lever fortsatt i den tro at dette skal bli en gigantisk satsing med store ringvirkninger som vil skape ny industri og mange nye arbeidsplasser. Finansdepartementet kvalitetssikret hele konseptet for tre år siden med en klar anbefaling om å ruste opp eksisterende anlegg, og samtidig utvikle kunnskaper og relevante fasiliteter for et Ocean Space Centre som den opprinnelige visjon var. Den opprinnelige visjonen bør etterleves med fokus på alle de muligheter og utfordringer som ligger i havet. Fagområder som biologi, helse, medisiner, mineralutvinning er sentrale områder.

LES OGSÅ: Foreldre og naboer protesterer mot Ocean Space Centre

Viktige elementer i framtiden vil blant annet være havbruk og marin fornybar energi. Laboratorier for disse formålene er viktige og kan ivaretas i det eksisterende havlaboratoriet. Det foreslåtte fjordlaboratoriet i planene for OSC vil være en svært viktig arena for utvikling av nye kunnskaper om livet i havet. Det viktigste er å investere i mennesker og kompetanse.

LES OGSÅ: I fjor høst bevilget Stortinget 40 millioner kroner til forprosjektet for OSC

Man må ikke som nå planlagt bruke unødvendig mye penger til bygg og betong. 14 av det vitenskapelige personell på NTNU instituttet på Tyholt har i brev av 9. desember 2019 til rektor slått fast at NTNU ikke trenger de store laboratoriene i sin virksomhet. Det foreslåtte nye sjøgangsbassenget/slepetanken på Tyholt bør nedprioriteres og legges vekk. Det er ikke en viktig og nødvendig del av Ocean Space-konseptet. Da trenger man ikke rive ned eksisterende anlegg, og man unngår de store miljømessige konsekvenser som er påpekt av naboene. Det vil videre frigjøre betydelige midler for bruk til mer relevante investeringer for utforskning av havet i tråd med den opprinnelige visjonen for OSC.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå