Vi trenger en nasjonal strategi for elektrifisering nå!

For å nå klimamålene trenger vi et nasjonalt løft for å framskynde elektrifiseringen, skriver innleggsforfatterne.  Foto: PAUL KLEIVEN

Saken oppdateres.

Innleggsforfatterne står nederst i innlegget.

Trønderske politikere har vedtatt ambisiøse mål for klimapolitikken. Fylkestinget har sagt at Trøndelag skal være klimanøytral innen 2030. Dette er en god ambisjon. Men det er viktig at alle kjenner konsekvensene av en slik målsetting. Med bakgrunn i ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2030, gjennomførte Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune i september 2020 en kartlegging av fossil og fornybar energibruk blant næringsforeningens 141 medlemsbedrifter i Nærøysund, Bindal og Leka kommuner. Kartleggingen baserer seg på bedriftenes regnskapstall.

LES OGSÅ: På ti år vil vi skape 1000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdalen

I undersøkelsen ble bedriftene også bedt om å estimere energibehovet i 2025 og 2030, og anslå hvor stor andel av den framtidige energibruken som vil være fornybar. Spørreundersøkelsen viser at hele 65 prosent av energien bedriftene forbruker i dag, kommer fra fossile energikilder. Undersøkelsen viser også med tydelighet at bedriftene på Namdalskysten i liten grad tror på fylkespolitikernes vedtatte mål om 50–55 prosent kutt i klimagassutslippene gjennom blant annet tilgang til fossilfrie løsninger. Slik er det nok også for mange andre bedrifter i resten av Trøndelag.

LES OGSÅ: Ståle Gjersvold er bekymret: Kan elektrifisering av sokkelen gi kraftkrise?

El-indeksen utarbeidet for alle kommuner, viser at det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder bruk av fossilfrie energiløsninger. Tilgang på fornybar kraft setter begrensninger for våre bedrifter og deres vekstmuligheter. Næringsalliansen for Trøndelag, som organiserer alle næringsforeninger i hele fylket, er opptatt av å bidra til å oppfylle ambisiøse klimamålsettinger. Samtidig ser vi at det er muligheter for mange ambisiøse industriprosjekter i Trøndelag og en betydelig vekst i havbruksnæringen. Detvil kreve tilgang til ny grønn energi i årene framover.

Klimameldingens svar på de fleste utfordringer er utfasing av fossil energibruk og massiv satsing på elektrifisering. Men vi savner en nasjonal plan for hvordan elektrifiseringen av Norge skal skje, og en synliggjøring av hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de forskjellige regioner.

LES OGSÅ: MDG slutter seg til Frp's skepsis til elektrifisering av sokkelen

Vi kan gå tilbake til 2005 da regjeringen vedtok ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet på Aukra utenfor Molde. Elektrifiseringen ble igangsatt uten noen form for konsekvensutredning for forsyningssikkerheten. Utbyggingen medførte et betydelig økt kraftforbruk og forsyningssikkerheten ble satt under press, med det resultat at både innbyggere og næringsliv i Midt-Norge har måttet betale meget høy pris for kraft. Først 15 år senere ble det bygd ny produksjonskapasitet i regionen som har normalisert strømprisene i Trøndelag.

Nå er det lansert en rekke nye store industriprosjekter både i Midt-Norge og i andre regioner, med batterifabrikk som det ferskeste eksemplet. Havbruksnæringen bygger ut store anlegg og lokaliteter til havs som trenger mer fornybar energi, og transportsektoren nasjonalt skal også i større grad elektrifiseres. Dette fører til press både på forsyningskapasiteten til mange regioner i Trøndelag og nok kapasitet på grønn energi.

Vi er opptatt av at nasjonale myndigheter må lage en strategi for elektrifiseringen av Norge. I dag er nettselskapene regulert av myndighetene for å avvente utbygging av nettkapasitet til det foreligger en konkret bestilling fra aktører med et kraftbehov. De neste årene krever at alle er i forkant. Det krever en nasjonal strategi. Og det haster.

Til våren skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske naturressurser. Elektrifisering vil her også være en forutsetning for videre vekst og utvikling. Reguleringen av nettselskapene må videre innrettes slik at de ikke risikerer å bli straffet økonomisk ved å gjøre bærekraftige og fremtidsrettede valg. Nasjonale myndigheter må bidra til å lage en bedre finansieringsordning for nettutbygging, som bidrar til at det blir mer lønnsomt å bygge ut i grisgrendte områder hvor potensialet for verdiskaping er størst, men hvor antallet strømkunder å utligne nettleie på er minst.

Vi må ikke havne i den situasjon at elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel går ut over våre muligheter til å bygge ny grønn industri fra havrommet og innover i landet på grunn av knapphet på strøm og manglende overføringskapasitet. De mange positive industriprosjektene som nå lanseres som en del av det grønne skiftet, også i Trøndelag, må definitivt ikke bli stoppet av høy pris og mangel på elektrisk kraft i årene framover. Vi må ha ambisjon om å få til begge deler. Derfor trenger vi en nasjonal strategi for elektrifiseringen nå! Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Lars Fredrik Mørch, Namdalskysten Næringsforening

Aina M. Reppe, NiT Midtre Gauldal

Ståle Vaag, Orkladal Næringsforening

Torill Pettersen, Frøya Næringsforum

Jon Uthus, Næringsforeningen i Værnesregionen

Ingrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum

(Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. )

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå