Korona og «varsko mot skjerm»

Vi har vært opptatt av at det skal ligge en faglig vurdering til grunn for valg av format for konsultasjonen, skriver klinikksjef Elin Ulleberg ved St. Olavs Hospital.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

I formannskapets møte denne uken tok varaordfører Mona Berger (SV) til orde for at St. Olavs hospital måtte legge til rette for fysisk oppmøte for mennesker som trenger psykisk helsehjelp. Det ble i Adressa fremstilt som et varsko mot skjerm i behandling, og Berger ble sitert på: «Jeg kan ikke skjønne at vi kan gå til frisøren, men at en syk ikke får skikkelig psykisk helsehjelp». Med dette som bakgrunn ser jeg det som klinikksjef for Psykisk Helsevern (allmenn, sikkerhet og rehabilitering) ved St. Olavs hospital, nødvendig å kommentere saken.

LES OGSÅ: Psykisk helse trenger både ord og handling

Det å øke mulighet for å få oppfølging av spesialisthelsetjenesten i eget hjem enten på telefon og video, er et overordnet mål både for St. Olavs hospital og for de nasjonale helsemyndighetene. Det er viktig fordi det bidrar til å øke pasientens valgmuligheter, reduserer utgifter og tid brukt på reise, miljømessige hensyn og for å sikre bedre og mer effektiv ressursutnyttelse. Medisinsk avstandsoppfølging kan være et supplement eller alternativ til ordinært oppmøte avhengig av tilstand.

Dette har vært et satsingsområde for sykehuset siden 2019, og derfor var St. Olavs hospital godt forberedt da pandemien inntraff og det ble behov for å legge om driften av smittevernhensyn. St. Olavs hospital utmerker seg nasjonalt som et sykehus som klarte å forholde seg til en ny situasjon på en tilpasningsdyktig måte, og fikk raskt opp alternative tilbud både i somatikk og psykisk helsevern på video/telefon da fysisk møter ble vanskelige. Dette har gjort sykehuset i stand til å opprettholde tilbudet til pasientene, også i perioder med mye smitte. Det har også bidratt til at vi i liten grad har fått smitte inn i sykehuset og blant personalet. Dette er avgjørende for å sikre at sykehuset kan opprettholde driften.

Midtnorsk debatt: Funksjonshemmede har rettigheter som trenger sterkere vern

Når det gjelder psykisk helsevern for voksne som formannskapet debatterte, gjennomførte vi i 2020 til sammen 138 971 konsultasjoner. 59 prosent av disse var fysiske konsultasjoner, og henholdsvis 17 prosent på video og 24 prosent på telefon. Det betyr at mange pasienter har fått fysiske konsultasjoner enten helt eller delvis. Dette har også bidratt til at psykisk helsevern for voksne kun har vært nødt til å avlyse 51 timer i perioden februar 2020- februar 2021 pga. koronatiltak.

Vi har vært opptatt av at det skal ligge en faglig vurdering til grunn for valg av format for konsultasjonen, og det har hele tiden vært mulig å prioritere pasienter inn til fysisk konsultasjon når det har blitt vurdert faglig riktig og nødvendig, eller det har vist seg at video/telefon har fungert dårlig. Fordelingen mellom telefon, video og fysiske oppmøter viser at slike vurderinger fortløpende har blitt tatt for å ivareta pasientene på best mulig måte.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Alt blir bra igjen? Nei, mye blir verre

Varaordførerens karakteristikk av avstandsoppfølging som en dårligere behandling, er beklagelig og kan bidra til å svekke folks tillit til helsetjenesten. Dette samsvarer ikke med sykehusets erfaring. Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) har gjennomført brukertilfredshetsundersøkelse både blant helsepersonell og pasienter. Den viser at pasientene stort sett er svært fornøyde med digitale konsultasjoner. 80 prosent av behandlerne i undersøkelsen svarte at de synes videokonsultasjon kan bli et godt supplement til ordinær behandling.

Tilbakemeldinger og evalueringer, både fra pasienter og våre ansatte, legges til grunn i de vurderinger vi i helsetjenesten gjør når vi planlegger og gjennomfører helsehjelpen. Det er selvfølgelig ikke slik at det passer for alle og for alle tilstander. Sykehuset har nå fått mye erfaring med avstandsbehandling gjennom ett år med pandemi, og vi vil bruke disse erfaringene til å videreutvikle tilbudet til beste for pasientene. Det er også behov for mer forskning på hvordan bruk av video påvirker effektiviteten av psykologisk behandling. Det vil St. Olavs hospital bidra med i tiden som kommer.

Sykehuset ser i likhet med politikere frem til den dagen hvor vi ikke lengre trenger å ha et så høyt fokus på smittevern. Vi trenger å treffe hverandre igjen, både i samfunnet generelt og i helsetjenesten. Inntil pandemien er under kontroll må imidlertid både den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten tilstrebe å tilpasse sine tjenester og samarbeide for å sikre hjelp til sårbare grupper.

LES OGSÅ: Tilbyr nettbehandling mot depresjon

LES OGSÅ: Da koronapandemien lammet sykehuset, rigget sykepleieren seg opp på vaskerommet

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå