Uakseptabelt å rive et verneverdig bygg i et helt kvartal

Hvis kommunestyret vedtar riving av samfunnshuset i Namsos (i midten), vil Fortidsminneforeningen påklage denne avgjørelsen., skriver innleggsforfatteren.  Foto: Namsos kommune

Saken oppdateres.

Trondheim fylkeskommune varsler i brev til Namsos kommune 15. mars at: «På generelt grunnlag viser vi til at når det foreligger fare for at et regionalt og nasjonalt viktig kulturminne kan bli revet, ødelagt eller skadet, kan det være grunnlag for å benytte midlertidig fredning, med påfølgende ordinær fredning.». Dette begrunner fylkeskommunen med blant annet at bygget har høy kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi, og kulturmiljøet det er en del av, er av nasjonal interesse. Trøndelag fylkeskommune vurderer også kunnskapsgrunnlaget som ikke tilstrekkelig. De peker på de mange av de samme manglene i saksfremstillingen som Fortidsminneforeningen har påpekt i sin resolusjon vedtatt på årsmøtet den 13. mars.

LES OGSÅ: Rådmann mener praktbygg i Namsos kan bli revet

Årsmøtet i Namdal fortidsminnelag og styret i Den trønderske avdeling av fortidsminneforeningen (DTA) vil innstendig oppfordre kommunestyret til å utsette saka om riving av Namsos samfunnshus. Vi begrunner dette med følgende:

  1. Samfunnshuset og samfunnshustomta er en viktig premiss for diskusjonen om videre utvikling av Namsos sentrum. Det er derfor naturlig at spørsmålet om samfunnshusets framtid behandles etter at reguleringsplanen for Namsos sentrum har avklart de prinsipielle spørsmålene, herunder ivaretakelsen av kulturminneverdiene i et sentrum som er av nasjonal kulturminneinteresse. Vi minner om at kommunen har et selvstendig ansvar for å ivareta kulturminneverdiene i kommunen.
  2. Vi mener at kommunedirektørens saksframlegg ikke tilfredsstiller kravene i kommunelov og offentleglov om å opplyse en sak på best mulig måte. Det er gjort et grundig arbeid med tekniske tilstandsanalyser, men mangler en tilsvarende analyse av kulturminneverdiene. Dette kan gjøres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) eller privat konsulentfirma med tilsvarende kunnskaper.
  3. Det mangler også et CO₂-regnskap for riving og nybygging, versus bevaring og renovering. Det tar opptil 60 år før energien fra riving og nybygg spares inn, selv om det nye bygget er mer energieffektivt. Utslipp bør kuttes umiddelbart, og for å nå klimamålene på ti år er den riktige løsningen bevaring og tiltak for energieffektivisering av eldre bygg. Når byggenæringen står for 40 prosent av materialbruken i samfunnet er tiltak for gjenbruk og reparasjon viktig. Nybygg vil typisk slippe ut hoveddelen de neste par årene, mens rehabilitering slipper ut noe mer strøm over 60 år. Det siste alternativet er klart best for klima om summen er lik over 60 år.
  4. En utsettelse vil gi muligheter for å utarbeide realistiske mulighetsstudier for alternativ bruk av samfunnshuset, basert på behov og ønsker hos befolkninga i Namsos og kommunens behov. Helt eller delvis salg til private er også et akseptabelt alternativ fra kulturminnesynspunkt, dersom en på forhånd har sikret kulturminneverdiene gjennom regulering til bevaring i tråd med forslaget til sentrumsplan.
  5. Riving av samfunnshuset kan umulig være en presserende hastesak for kommunen. Ut fra saksfremstillingen er det ikke tydeliggjort hva kommunen ønsker å gjøre med tomten. Kostnaden med å ha huset stående tomt ei viss tid er små, sammenlignet med rivingskostnadene. Klima- og miljømessig vil det å ha huset stående tomt ei viss tid, være særdeles mye bedre enn å rive.
  6. Når det gjelder vår vurdering av kulturminneverdiene i Namsos samfunnshus, viser vi til høringsuttalelse fra Den Trønderske avdeling av Fortidsminneforeningen til forslaget til sentrumsplan, datert 29.10.20

LES OGSÅ: Åge tilbake til røttene

Hvis kommunestyret vedtar riving vil Fortidsminneforeningen påklage denne avgjørelsen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå