Samfunnsplanlegger: Nye Veier må avvikles!

Innleggsforfatteren forstår ikke hvorfor ikke Statens vegvesen ikke kan stå for veibyggingen i Norge, og mener Nye Veier bør legges ned.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Ser at forslaget til transportplan legger opp til at Nye Veier skal få utvidet sin portefølje med nye prosjekter blant annet her i Trøndelag. Opprinnelig hadde vi ett «veiselskap» i Norge, Statens vegvesen. Så kom noen på ideen om at utbygging av hovedvegene burde skje med en egen form for finansiering. I stedet for å gi en bevilgning for ett år av gangen, ville det være lurt å gi en mer langsiktig finansiering, slik at de som skulle bygge ut store vegprosjekter over flere år, visste hva de hadde å rutte med. (I motsetning til slik Statens vegvesen har det, med årlige bevilgninger).

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 i Trøndelag

Nye Veier ble da etablert med en startkapital på den nette sum av 150 milliarder som de skulle bruke innenfor fire avgrensede geografiske områder og innenfor en tidsperiode på 20 år. På Nye Veiers hjemmeside heter det under overskriften «Vår filosofi»: «Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Vårt oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier.»

På hjemmesida heter det også: «Nye Veier sitt fortrinn er først og fremst at vi gjennom finansieringsmodellen har mulighet til å bygge lengre strekk – noe som gir lavere kostnader og raskere utbygging. Selskapet har en forutsigbar finansiering med statlig bevilgning og bompenger. Det vil gi mer vei for pengene».

LES OGSÅ: Nye Veier ikke akkurat her?

Det jeg ikke kan forstå, er hvorfor det skulle være nødvendig å opprette et eget selskap, med egne sjefer og en egen overordnet driftsorganisasjon, og ikke minst tekniske avdelinger. Jeg tror at en egen avdeling innen Statens vegvesen vil kunne gjennomføre det samme oppdraget med et mindre totalt pengeforbruk, hvis de hadde fått de samme langsiktige forutsetningene. De kunne ha utnyttet en allerede godt oppbygd organisasjon.

Nye veier fikk i oppdrag å bygge firefelts motorveier med fartsgrense 110 km/t så billig som mulig. Dette mener jeg at de tolker til å bety at de skal bygge slike veier uansett om der er behov dem eller ikke, eller hvilke ulykkesmessige og miljømessige konsekvenser en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t vil bety.

LES OGSÅ: Respektløst og vinglete av Nye Veier

Nye veier oppfører seg dessverre ikke som en normal profesjonell utbygger. De har fått et så snevert oppdrag fra regjeringa at de ikke trenger å ta de samfunnsinteresser som andre profesjonelle utbyggere må ta. Med sin store makt med støtte direkte i regjeringa, kan de altså ta seg til rette slik som de selv finner det som best,ved blant annet å presse med en trussel om statlig reguleringsplan.

Med den måten Nye Veier nå planlegger og gjennomfører sine prosjekter på, ofte mot innbyggeres/kommunenes ønsker, synes jeg det er på tide å starte en diskusjon om å legge ned selskapet Nye Veier. Oppgavene med å bygge alle statlige veger må føres tilbake til Statens vegvesen, et selskap som driver sine prosjekter ut fra et helhetlig samfunnssyn, på en helt annen måte enn det Nye Veier gjør.

Med det samme synes jeg også man godt kan føre fylkesvegene tilbake til Statens vegvesen. For ca. ett år siden ble ansvaret for planlegging og utbygging av fylkesveger i Trøndelag overført til en fylkeskommunal vegavdeling. Hva er hensikten med enda en oppsplitting av et godt fungerende vegvesen, når den nye fylkeskommunale vegavdelinga like etter etablering annonserte med at målet deres var at ingen skulle merke at det var opprettet en egen fylkeskommunal vegavdeling. La tre selskaper bli til ett selskap igjen og spar store summer og bedre samfunnsnytte!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå