Lønseth (H) svarer: Regjeringens politikk når klimamålene

Adressa fremstiller det som om Stortinget nærmest har abdisert og ikke gått inn for noen klimatiltak. Det er ikke riktig, skriover to stortingsrepresentanter fra Høyre.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Det haster å kutte klimagassutslipp. Høyere temperaturer, ekstremvær og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt i spill. Dette truer fremtidig velferd, fremtidige generasjoner og vekst. Derfor må vi kutte utslipp, uten å stanse utviklingen. Vi må kutte utslipp samtidig som vi skaper nye jobber og beholder velferden. Det krever at vi tenker nytt.

LES OGSÅ LEDEREN: Stortinget bør ikke redusere de samlede kuttene

Derfor la regjeringen frem klimaplanen. For første gang er det lagt frem en konkret plan for å nå våre klimaforpliktelser. Med planen går man fra ambisjoner til handling. Vi stusser over at Adressa (lederartikkel, 10.04) mener regjeringen burde vært «enda mer ambisiøs». Hva mener lederskribenten? Det er denne regjeringen som har hevet klimamålet til nivå med det miljøbevegelsen ønsker. Utslippsberegningene av klimaplanen viser at den foreslåtte politikken gjør at klimamålet nås. Adressas upresise formulering er dessverre noe vi ser altfor mye av i klimadebatten.

LES OGSÅ: På fem punkt kunne Erna vært mye tydeligere

Adressa fremstiller det som om Stortinget nærmest har abdisert og ikke gått inn for noen klimatiltak. Det er ikke riktig. Tvert imot, hovedlinjene i regjeringens klimaplan ligger fast. I planen presenterte regjeringen 102 konkrete tiltak for å nå målene. Hovedpoenget er at det blir dyrere å forurense og at det legges til rette for innfasing av ny teknologi. Det er en politikk som både trygger og bygger norske jobber. Det har stått mye rart i media om prosessen rundt Stortingets behandling av planen. Sannheten er at det er flertall for en politikk som når klimamålene.

LES OGSÅ: USA vender tilbake til Parisavtalen

Det grønne skatteskiftet som politikere med ulik partifarge har snakket om i årevis, skal nå gjennomføres for fullt. Med Høyre i regjering har vi startet det arbeidet. Med regjeringens plan forplikter flertallet på Stortinget seg til gradvis å øke CO₂
-avgiften til 2 000 kroner per tonn i 2030. Dette gjøres ikke for å berike staten, tvert imot. Det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ikke øke. Det skal komme lettelser som kompensasjon, selvfølgelig primært for dem som påvirkes av avgiftsøkningen.

Det langsiktige målet er dessuten at det ikke skal være inntekter fra prisen på utslipp fordi utslippene går ned. Arbeidet som gjøres med innfasing av lav- og nullutslippsteknologi, forsterkes ytterligere. Det betyr at vi i offentlige anbud vil stille strengere klimakrav, som igjen bidrar til større etterspørsel etter klimavennlig teknologi. Men myndighetene skal også bistå næringsliv og industri med å omstille seg. Trønderske Enova spisses ytterligere som klimavirkemiddel. Dette er politikk vi vet gjør at utslippene kuttes, samtidig som vi omstiller Norge.

Men det er bare noen av tiltakene i regjeringens klimaplan, og som et flertall i Stortinget har stilt seg bak. I tillegg kommer blant annet mer bruk av bærekraftig biodrivstoff, utslippskutt i jordbruket, historisk satsing på karbonfangst og lagring, høyere pris på utslipp for petroleumsnæringen, grønnere kollektivtransport, grønn skipsfart, en grønnere bygg- og anleggssektor, for å nevne noe.

Klimaplanen til regjeringen er basert på det store utredningsarbeidet Klimakur. Vi vet at tiltakene har effekt, og utslippsberegningene viser at tiltakene i planen gjør at vi når 2030-målet. Adressa bør heller utfordre de partiene som ønsker å svekke planen, istedenfor å skape et inntrykk av at regjeringen og Stortinget ikke handler.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå