Fullføringsreformen: En svekkelse av statusen til fag- og svennebrev

Spørsmålstegn skrevet på tavlen. Tavle. Usikker fremtid. Fremtidsutsikter. Skolereform. Skolevalg. Valg. Avstemming. Avstemning. Demokrati i skolen. Demokratiske regler. Elever og medbestemmelsesrett. Bestemme. Avgjørelser. Svamp og kritt. Elevråd. Egne meninger. For eller mot. Ta standpunkt. Skole. Skolen. Grunnskolen. Barneskolen. Ubestemt. Usikker. Foto: NTB   Foto: NTB

Saken oppdateres.

I disse dager er det høring på Stortingsmelding 21 Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Et av forslagene i reformen er at elever på yrkesforberedende som ikke får læreplass etter endt vg2 skal få ta fagbrev i skole. Dette kan få store konsekvenser for statusen til fag og svennebrev, samt yrkesfagenes status generelt.

Imidlertid peker meldingen på relevante utfordringer og problemstillinger knyttet til elevens fullføring av VGO. Det er flere elementer i meldingen som Nelfo Trøndelag støtter oppunder, slik som styrke karriereveiledningen, særlig for elever i ungdomskolen og videregående og videreføring av arbeidet med fremdragende yrkesopplæring. Selv om vi er positive til mange deler i meldingen er det noen områder som vi mener bør styrkes i det videre arbeidet med VGO.

Therese Mossing Eidsaune er regionsjef i Nelfo Trøndelag, en landsforening i NHO for elektro-, ekom- heis og systemintegratorene.  Foto: Nelfo

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Dimensjonering. Mangel på lærekontrakter og læreplasser innfor noen fag samtidig som det er oversøkning til læreplasser i andre fag, skyldes ofte fylkeskommunenes dimensjoneringspolitikk. Nelfo Trøndelag erkjenner at dimensjonering er en svært vanskelig øvelse og hvor mange hensyn skal i varetas. Samtidig mener vi at det er behovet i arbeidslivet som alltid må veie tyngst, i en prioritering om opprettelse eller nedleggelse av klasser. Vi er kjent med at flere fylker arbeider systematisk for å avdekke det reelle behovet for læreplasser i fylket. Nordland fylkeskommune har gått i bresjen for å innføre intensjonsavtaler om læreplasser, både med eksisterende og nye lærebedrifter, innenfor alle fagområder. Nelfo Trøndelag er positiv til intensjonsavtaler så fremt fylkeskommunen bruker dette for å skape et overblikk over potensielt tilgjengelige læreplasser innenfor ulike fag og bruker dette som et forhåndstall i dimensjonering av VGO tilbudene på ulike steder i Trøndelag. Samtidig er det viktig at fylkeskommunen sammenholder ant. læreplasser opp mot planlagt næringsutvikling, byggeaktivitet demografi mv. i hele eller deler av regionen.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Yrkesfaglig utdanning må være på yrkesfagenes egne premisser. Yrkesfaglig utdanning er en profesjonsutdanning, i motsetning til annen videregående opplæring. Dette skjer gjennom den duale modellen med opplæring i skole etterfulgt av opplæring og verdiskaping i bedrift. Denne opplæringsformen skaper selvstendige fagarbeidere gjennom mengdetrening, bredde- og dybdekompetanse og sosialisering i et arbeidsliv hvor selvstendighet, yrkesetikk og høy kompetanse er kjerneverdier. Norske fagarbeidere er høyt ettertraktet og Nelfo Trøndelag mener at hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring skal bestå. Samtidig er det forskjeller og nyanser mellom ulike utdanningsprogram som fører frem til fag- og svennebrev. Enkelte fagbrev er sterkere regulert enn andre gjennom annet regelverk og noen fagbrev er bundet av internasjonale konvensjoner. Det er en reell fare for at slike fagbrev ikke blir anerkjent i arbeidslivet dersom store deler av læretiden gjennomføres i skole.

Økt sysselsetting forutsetter at bedriftenes behov for kompetanse møtes. Derfor må vi verne om kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen, samtidig som vi sikrer tilstrekkelig fleksibilitet og støtte til at flere får formelle kvalifikasjoner som arbeidslivet etterspør – både i ung og voksen alder. Utdanning som er bedre tilpasset den enkeltes forutsetninger, innebærer at sluttkompetansen ikke vil være lik for alle.

I dag består fag og yrkesopplæringen av mer enn 200 fag. Regjeringen har påpekt i meldingen at omlag 30 lærefag står for 80% av alle læreplassene. Det betyr at innenfor alle yrkesfaglige utdanningsprogram finnes noen store lærefag og mange lærefag med få søkere. Her vil det være rom for forbedringer ved å spre elever mot flere fagbrev innenfor samme utdanningsprogram.

Nelfo Trøndelag tar derfor til ordet for en ordning der bransjene selv skal bestemme hvilke enkelt fag som krever læretid i bedrift før avleggelse av fag- eller svennebrev. I praksis betyr det at en søker som ikke får tilbud om læreplass i et fag, vil få tilbud gjennom fylket om opplæring i alternativt Vg3 i skole. Dersom eleven har søkt, men ikke fått læreplass i et fag bransjen har bestemt skal gjennomføres med læretid i bedrift, vil tilbudet fra fylkeskommunen være i et annet fag enn det eleven søkte opprinnelig.

Dette rokker ikke ved retten til fullføring som meldingen tar til orde for, men arbeidslivet vil ha større innflytelse over hvilke lærefag som kan tilbys som alternativt Vg3 skoleløp. Dette sikrer ikke bare at arbeidslivet får tilgang på motiverte søkere til læreplass eller en større spredning i lærefag som fylkene kan tilby, men det ivaretar også tarifforpliktelser, knyttet til opplæring i bedrift, fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. Ordningen vil også sikre fagområder som ellers mangler søkere et større tilfang av både praksisplasser, lærlinger og fagarbeidere. Ordningen vil også kunne fungere som nødvendig buffer dersom det oppstår midlertidige konjunktursvingninger eller kriser i deler av arbeidsmarkedet, mens andre deler av markedet funger som normalt. En slik ordning vil på sikt gagne hele det norske arbeidslivet.

Nelfo Trøndelag er en landsforening i NHO for elektro-, ekom- heis og systemintegratorene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå