Komplekse planprosesser krever god dialog

Nye veier skal blant se på forslaget om å justere veilinja for E6 Gyllan-Kvål som et eksempel på at dialogen med berørte kan påvirke planene.  Foto: Nye Veier/Rambøll

Saken oppdateres.

Det er høy aktivitet på veifronten i Trøndelag og Nye Veier både planlegger og bygger vei i regionen. Det ligger i Nye Veier sitt mandat at vi skal tenke nytt og utfordre praksis i måten vi planlegger og bygger vei. Målet er å finne de løsningene som samlet sett gir best samfunnsnytte hvor miljø, klima og friluftsliv inngår i vurderingen.

LES OGSÅ: Kritiserer Nye Veier: Veien vil bli svært dominerende i dalføret

Veiutbygging påvirker klimaregnskapet og er et stort inngrep i natur, miljø og friluftsinteresser. Veibygging får konsekvenser for folk som bor, bruker naturen eller driver næringsvirksomhet der veien kommer. For å lykkes i å avveie mange, ulike og til dels motstridende interesser, må det være dialog og samarbeid mellom Nye Veier og berørte innbyggere, natur- og miljøinteresser, næringsliv, kommuner, Statsforvalter, fylkeskommunale og øvrige sektormyndigheter.

LES OGSÅ: Audun kan få nye E6 rett igjennom gårdstunet

Veiplanlegging og utbygging stiller også krav til involvering, solide faglige utredninger, avklaringer med berørte interesser og bred medvirkning. Dette har Nye Veier respekt for og tar på største alvor. Vi kan alle være enige om at planlegging og utbygging av infrastruktur er komplekse prosesser. Den senere tids medieoppslag knyttet til våre prosjekter, forteller oss at vi framover skal forsterke arbeidet med dialog og samarbeid.

Nye og bedre veier forenkler hverdagen for mange mennesker gjennom kortere reisetid og gjør det tryggere å ferdes på veiene. Utbygging av infrastruktur bidrar til utvikling av sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner og legger i betydelig grad til rette for verdiskaping. Alt dette gir merverdi for samfunnet og det er derfor vi bygger nye veier.

LES OGSÅ: Øystein kan få nye E6 100 meter fra hytta

Stortinget har gitt Nye Veier oppdraget med planlegging og utbygging av infrastruktur gjennom en utbyggingsportefølje av prosjekter i flere deler av landet. Vi er tilført nye prosjekter blant annet utbygging av ny E6 Kvænangsfjellet, som hører inn under mitt ansvarsområde som utbyggingsdirektør. Det ligger an til at Nye Veier får tilført ytterligere prosjekter når Stortinget seinere i vår skal behandle forslaget til Nasjonal Transportplan 2022–2033.

Nye Veier handler på vegne av storsamfunnet, etter politiske føringer fra Stortinget og vår eier Samferdselsdepartementet. Måten vi jobber på og forvalter denne tilliten, er opp til oss. Nye Veier disponerer skattebetalernes penger og må husholdere med økonomien så vi får mest mulig vei for pengene. Dét kommer vi ikke utenom og gjennom samfunnsoppdraget vårt er vi forpliktet til alltid å være opptatt av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette skal balanseres opp mot bærekraftig utvikling og verdier og virkninger som ikke kan prissettes i kroner og øre.

LES OGSÅ: Bedre infrastruktur snur ikke utviklingen

Som en følge av vårt mandat jobber vi systematisk i alle våre prosjekter med å finne bedre og kostnadseffektive løsninger. Vi gjennomgår derfor alle gamle planer for å kunne bygge ut prosjektene til en lavere kostnad og med reduserte miljøulemper. Forslaget om å justere veilinja for E6 Gyllan-Kvål er et eksempel på dette. Den nye linjen som Nye Veier nå vurderer på delstrekningen E6 Gyllan-Kvål, kan ha store positive effekter som blant annet reduserte klimagassutslipp, reduserte utbyggingskostnader, redusert direkte inngrep i Gaula og redusert jordbruksbeslag. Den vurderte løsningen vil også kunne gi en bedre trafikal løsning. Denne arbeidsmetodikken må vi bli enda flinkere til å kommunisere på en forståelig måte.

Her planlegger og bygger Nye Veier

I tillegg skal vi i tiden framover vie enda større oppmerksomhet på hvordan vi håndterer samarbeid med eksterne aktører særlig i planprosessene. Veiutbygging er regionutbygging og samfunnsutvikling. Vi ønsker at alle gode krefter jobber sammen for i fellesskap se helheten og snakke om hva utbygging av infrastruktur betyr for Trøndelag. Som en stor statlig aktør og byggherre ønsker vi å ta et ekstra ansvar for dette.

Jeg startet med å si at Nye Veier samtidig skal tenke nytt òg bli bedre på dialog. Som utbyggingsdirektør i Nye Veier er jeg ikke fornøyd når vi ikke lykkes i dialogen med omgivelsene. Derfor skal jeg nå sammen med mine prosjektsjefer og medarbeidere ta flere grep og forsterke innsatsen. Vi skal legge et tydelig og omforent løp for videre samarbeid om veiplanene.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå