Nei takk til batterifabrikk i Malvikmarka!

Flere kommuner kjemper om å få den nye batterifabrikken, blant andre Malvik. Naturvernforbundet mener kommunens planer bør skrinlegges.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Malvik kommune ønsker å bli med i kampen som aktuell lokalitet for en batterifabrikk. Dette innebærer at industriens ønsker på nytt settes foran lokale natur-, klima og friluftsinteresser i Malvik. Normale plan- og utredningsprosesser settes til side, og industriens ønsker og krav til rask behandling blir førende. Naturvernforbundet krever at konsekvenser og alternativer må utredes grundig før kommunen tilbyr utbyggere tomt.

LES OGSÅ: Nå må Trondheim gjøre som de sier: La distriktet få batterifabrikken

Malvik kommunes forslag omfatter omregulering av et kupert myr- og skogområde, med kjente nærliggende spillområder for både tiur og orrfugl, vest for Lauvtjønna, til et enormt industriområde som skal planeres og bygges ut.

Naturvernforbundet reagerer spesielt på følgende:

  1. Malvik kommune mener at dette området ikke er et viktig friluftsområde. Det fremstilles som om at «friluftsliv-begrepet» kun omfatter ferdsel på opparbeidede stier. Det tas ikke hensyn til at friluftsliv i utgangspunktet skal være muligheten til å bevege seg fritt hvor man vil i marka, og at det fortsatt er mange som ønsker og benytter seg av denne muligheten. Området som er foreslått, er ett av de mest brukte friluftsområdene i Malvik, men er (heldigvis) ikke så godt tilrettelagt.
  2. Malvik kommune har allerede opparbeidet et stort område, ved Abrahallen, som har ligget brakk i flere år uten å ha blitt tatt i bruk. Hvorfor er ikke dette området vurdert som et alternativ?
  3. Området som er foreslått, strekker seg langt innover i uberørte deler av Malvikmarka, i motsetning til tilgrensende næringsareal som hovedsakelig ligger langs allerede etablerte nærings- og vegareal. Dette vil medføre stort tap av naturmangfold, i et rikt område som blant annet har nærliggende kjente spillplasser både for tiur og orrfugl.
  4. Naturvernforbundet reagerer også på holdningen til Malvik kommune, og at de (som det fremstår) på et ekstraordinært formannskapsmøte en ettermiddag bare «kaster ut» et forslag for å være med i «kampen» om batterifabrikk. Argumentasjon rundt «det grønne skiftet» og klima brukes på en svært overfladisk måte som begrunnelse for å bygge ned viktige naturområder. At det foreslåtte området inneholder mye myr, som ved drenering/fjerning vil slippe ut mye CO₂, nevnes ikke. Vi trenger mer kunnskap om hvilke konsekvenser en slik utbygging vil medføre.

LES OGSÅ: Disse kommunene har tilbudt tomt

Naturvernforbundet mener at forslaget viser svært liten respekt for uberørte naturområder. Malvik kommune har ikke råd til å ødelegge mer av Malvikmarka, og kommunepolitikerne burde heller tørre å si at de ikke ønsker denne typen arealkrevende virksomhet velkommen. Med befolkningsvekst får vi også et økende behov for friluftsliv og rekreasjonsområder, og vi må ta vare på de få nærliggende områdene vi har igjen!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå