Uansvarlig lek med tall og klima langs E6

Klimakonsekvensene av 4-felts E6 for 110 km/t er klart negativ, skriver Naturvernforbundet i dette innlegget.  Foto: Nye Veier A/S

Saken oppdateres.

Politikerne i Trondheim begrunnet nylig hvorfor flertallet vil bygge 4-felts E6 med fartsgrense på 110 km/t for personbiler mellom Trondheim og Stjørdal. I sin iver etter å hjelpe Nye veier til å framstå som en suksess, tyr våre folkevalgte til tallmagi og alternative fakta. Du tror kanskje at trafikkvekst etter at bompengene på ny E6 forsvinner i 2040, er det som skal til for å gjøre vegen lønnsom? Tro om igjen. Samfunnsnytten er beregnet som om bompengene ikke har noen betydning for biltrafikken. Verdien av flere tusen fiktive bilreiser er regnet med, som om de er til nytte for samfunnet. Likevel er den teoretiske samfunnsnytten for denne vegen negativ, og bare litt bedre enn dobbeltsporet jernbane på strekningen.

LES OGSÅ: Stopp firefelts vei – Sp skjerp dere!

Før eller siden, ikke langt fram i tid, vil elbiler også måtte betale bompenger. Det vil i praksis bremse trafikkveksten, men ingen vet hvor mye elbilene må betale, eller hvor mange bilreiser som dermed «forsvinner» fra veien. Vi vet at Nye veier vil gå konkurs uten slik betaling og at effekten av å oppheve bom-fritak ikke er med i beregningen av trafikkutviklingen. Ytterligere tusener av fiktive bilreiser er dermed regnet som økonomisk nyttige på grunn av dette. Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er selv uten slike bompengeeffekter, beregnet til minus 0,03. Stortinget bevilget penger til utbyggingen etter å ha blitt forespeilet en lønnsom investering med NNB på 0,22.

LES OGSÅ: – Motorveimani

Som om ikke det er nok, tar beregningene utgangspunkt i dagens togtilbud og fortidens prognoser for flyreiser. Togtilbudet vil bil betydelig forbedret på strekningen, med nye og større tog i løpet av året, og dobbelt så mange togavganger om tre år. Etter planen skal der også komme flere tog mellom Trondheim og Oslo i desember.

Flytrafikken over Værnes vil vokse etter nye prinsipper, ikke tidligere møte- og reisepraksis. Reisemønsteret i 2020 gir en god pekepinn på flyplassens betydning for trafikken på E6: Nedgangen i biltrafikken nord for Trondheim var ca. 15 prosent og omtrent uendret sør for byen. I tiden fram til antallet flyvninger på Værnes eventuelt nærmer seg rekordåret 2014, vil togtilbudet være vesentlig forbedret, togene fange opp flere reisende og biltrafikken på E6 ikke vokse som forutsatt av Nye veier og det politiske flertallet i Trondheim.

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag: – Gledelig

Vi vet ikke om alle partier i Trondheim føler seg forpliktet av nullvekstmålet, men flertallet vil utrede «hvordan stat, fylke og kommune kan innfase ytterligere tiltak som hindrer vekst i personbiltrafikken som følge av E6-utbyggingen». Lokalpolitikerne har til hensikt å etterleve byvekstavtalen, og tre av fire biler på strekningen er lokaltrafikk som inngår i nullvekstmålet. Når kommunen nå skal kartlegge tiltak som kan forhindre (ev. kompensere for) trafikkvekst på E6, oppstår tre problemer:

  1. Vedtaket dokumenterer at trafikkveksten som eventuelt kunne gjort vegen samfunnsnyttig, aldri vil bli en realitet.
  2. Tiltakene mot følgene av E6-utbyggingen vil ha betydelige konsekvenser for miljø og samfunn, for eksempel i form av større jernbaneinvesteringer, bompenger og parkeringsavgifter, som brukere og fellesskapet ellers ikke ville måtte betale.
  3. Påvisningen av at disse vesentlige konsekvensene, som følger av at kommunen har avtalefestet forpliktelse til nullvekstmålet, er ukjente. Det gjør at saken ikke er godt nok utredet til at planforslaget kan vedtas.

LES OGSÅ: Jubler for transportplanen, men ingen nye penger til Klettkrysset

Det ansvarlige og udramatisk standpunktet i denne saken er å avvise planen. Den kan i alle fall ikke vedtas før alle vesentlige konsekvenser er kjent. Politikere som har flere tanker i hodet samtidig, skal berømmes for det. Men her sjonglerer bygningsrådet med uklare scenarioer, og leker seg med vilkårlige tall og selvmotsigende fakta. Når bystyret behandler saken den 28. april, må alle partier gjøre rede for seg: Legger man til grunn at trafikken vil øke på E6, eller vil den holdes rundt dagens nivå i framtida?

Statsforvalteren sier at spørsmålene vi reiste i klagen som medførte omgjøring, har «nær sammenheng med saksbehandlingsfeilen knyttet til manglende begrunnelse». Da må bystyret svare tydelig, ikke med å leke «borte-bø!» med tall og tåkelegge uforsvarlig offentlig pengebruk.

Klimakonsekvensene av 4-felts E6 for 110 km/t er klart negativ, greit dokumentert, men utilstrekkelig kvantifisert. Politiske vedtak kan endre framtida, men må bygge på faktiske forhold og realistiske framtidsutsikter. Faktiske feil og mangelfull saksutredning gir ikke grunnlag for å fatte gyldige vedtak, selv om et klart politisk flertall er med på leken.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå