Fritidsbolig i naturreservat?

Å åpne for bygging av fritidsbolig i dette naturreservatet ved Trollheimshytta vil ha meget stor økonomisk verdi ettersom det egentlig ikke skal være mulig, skriver innleggsforfatterne.  Foto: TOMMY FOSSUM

Saken oppdateres.

I Svartåmoen naturreservat i Trollheimen, hvor Trollheimshytta ligger, er også en skogsbu. Her er det omsøkt endring (badstue) og utvidelse av uthus (anneks), som reiser spørsmål om fritidsbolig i naturreservat. Vi har gård i Surnadal, utmark og seter i Trollheimen, herunder i Svartåmoen, hvor en annen har rett til skog på en begrenset del av eiendommen vår (skogteig). Da Surnadal kommune i 1986 ga byggetillatelse til skogsbu i skogteig, var betingelsen at «… byggverket skal ha direkte tilknytning til skogsbruk. Skogsbua kan ikkje nyttast som fritidsbolig.» Bu ble oppført i 1987. Samme år ble Trollheimen landskapsvernområde. I 1999 ble Svartåmoen naturreservat.

LES OGSÅ: Nye bruer i Trollheimen

Trollheimshytta har ved enkelte anledninger kjøpt ved på rot i Svartåmoen, ellers har det ikke vært noe skogsbruk der i årene etter at skogsbua ble oppført. Da eier av denne skogsbua i 2017/2018 søkte utvidelse av anneks og endret bruk, så hadde vi innvendinger mot dette fordi vi anså dette som en snikinnføring av fritidsbolig i naturreservat. Statens vernemyndighet ga tillatelse til endret bruk og utvidelse av anneks etter naturmangfoldloven, og domstolen kom til at vernemyndighetenes tillatelse var gyldig. Søknad om tillatelse til dette etter plan- og bygningsloven er for tiden til behandling hos Surnadal kommune.

Ved vern og ved fredning av vår eiendom var ordningen – slik vi oppfattet den – at eksisterende (lovlige) bygninger skulle bli stående. Men denne skogsbu som vi mener er fritidsbolig, er ikke tidligere tillatt. Tvert imot, skogsbu som fritidsbolig er eksplisitt forbudt av plan- og bygningsmyndigheten før oppføring. Faktum er etter vårt syn dette: Skogsbu i Svartåmoen naturreservat brukes som fritidsbolig, omsøkt endring og utvidelse har til hensikt å tjene som fritidsbolig.

LES OGSÅ: Til Trollheimen for å gjøre seg fete

Skogsbu ligger midt i et hjortehabitat. Av andre fredede arter vil vi særlig nevne fugler. En fritidsbolig er uheldig press mot disse. Som grunneier i Trollheimen mener vi å ha notert at fritidsbebyggelse er press mot naturen, også i vernet og fredet natur. Karakteristisk for slikt press mot naturen er suksessive endringer og endringer som kalles noe annet enn hva det egentlig er. Hvor hver enkelt sak har begrenset betydning isolert sett, men i sum er et betydelig press mot naturen.

Videre vil vi nevne penger. Lovlig fritidsbolig i dette naturreservatet vil ha meget stor økonomisk verdi ettersom det egentlig ikke skal være mulig, og det er en vakker natur hvor mange ønsker å legge sin rekreasjon. Dessuten, som grunneier respekterer vi vern og fredning. Det har en verdi for naturen, og det er her essensielt at like tilfeller (søknad om dispensasjon) behandles likt, og at tillatelse ikke er betinget av kontakter. Vi er derfor kritiske til at vernemyndigheten åpnet for fritidsbolig i Svartåmoen naturreservat, som vi mener at den gjorde, og vi har innvendinger til at plan- og bygningsmyndigheten også skal åpne for dette. Det er ikke ønskelig med innføring av fritidsbolig i naturreservat. Det er slik som vi ser det.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå