Krisen de ikke tør snakke om

  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Jens N. Jenssen beklager seg over at jeg «baksnakker uheldige enkelthendelser i skogbruket» og oppfordrer Naturvernforbundet til å vise felles interesse for skognæringen. Her lukter det klassisk hersketeknikk.

Jeg skal gi skognæringen honnør for at den har intensjoner om mer bærekraftig drift, men det er fortsatt den daglige praksisen som avgjør hvor godt resultatet blir. Når terrenget ser ut som en slagmark fra første verdenskrig etter hogst, skulle det bare mangle om det ikke er lov å si fra. Skognæringen trenger Naturvernforbundet som korrektiv. I praksis synes det som myndighetene stoler på at skogeierne og entreprenørene etterlever kravene til bærekraft, uten at det brukes ressurser på oppfølging og tilsyn.

LES OGSÅ: Næringen der bukken passer havresekken

LES OGSÅ: Vi burde ha en felles interesse

Skogen inneholder en tredjedel av karbonet i norsk natur. Opp mot 80 prosent av dette karbonlageret finner vi under bakken. Karbonlageret i bakken bygges opp over lang tid, og er størst i gammel skog. Skånsom drift i gammel skog som ikke er flatehogd, er derfor viktige tiltak for å ta vare på både karbonlageret og utrydningstruete arter.

Et hogstfelt kan være en kilde til netto utslipp av CO2 i 10-20 år etter hogsten, fremdeles vil det ta lang tid før karbonlagrene både over og under bakken blir like store som før hogsten. Slik hogst vil derfor føre til mindre lagret karbon på kort sikt, og derved gjøre det vanskeligere å nå klimamålene for 2030 og 2050.

Skognæringen er flink til å argumentere for sitt bidrag til å redde klimaet med karbonlagring, men snakker sjelden om at naturkrisen er et like stort problem. Det gjør ikke skogbruker Jenssen heller. De bryr seg lite om de 20 000 artene som går, kryper, kravler og flyr i skogen og de 8 000 av dem som er på rødlisten. Den største trusselen mot disse er nettopp skogbruket. Dagens skogbrukstiltak er svært uheldig for naturmangfoldet.

Jeg har selv 3000 kbm hogstmoden skog stående, men etter det jeg erfarte med skogsdrift i mitt nærområde, vil jeg heller ha hakkespetten enn hogstmaskina i skogen min.

Skoglig hilsen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå