Arbeiderpartiet sier ja til Ocean Space Centre   

Vi støtter en utbygging på Tyholt, slår Jørn Arve Flått, Roar Aas og Eva Kristin Hansen fast.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

  • Jørn Arve Flått (Ap), leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim
  • Roar Aas (Ap), gruppeleder i Trondheim
  • Eva Kristin Hansen (Ap), stortingsrepresentant

Debatten om Ocean Space Centre (OSC) går høyt i avisenes spalter for tiden. NTNU og fagmiljøene argumenterer sterkt for behovet og naboene er bekymret for anleggsperioden og om senteret vil forringe nabolaget. Arbeiderpartiet lytter til bekymringene til nabolaget og vil snu alle steiner for å begrense belastningene for beboerne. Men vi støtter en utbygging på Tyholt.

Planene om å etablere et nytt senter for havforskning har vært under utvikling i lengre tid, og har vært viet stor offentlig oppmerksomhet siden 2006 da Sintef/Marintek la fram de første visjonene om et slikt senter. I 2014 ble OSC utpekt som ett av to prioriterte byggeprosjekter i stortingsmelding nr 7. «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024». I januar 2017 ble det lagt fram en KVU som vurderte en oppgradering og utvikling av dagens marintekniske senter på Tyholt. Arbeiderpartiet har hele tiden både lokalt og nasjonalt støttet planene.

LES OGSÅ:

Tidligere Marintek/Marintekniske senter har vært etablert på Tyholt siden 1939 og har fremdeles sin virksomhet der. I dag under navnet Sintef Ocean . I 1939 var det ikke et etablert boligområde rundt virksomheten. Boligene er kommet til i ettertid. Området eies av NTNU og er regulert til det formålet det brukes til i dag. Det foreligger ingen planer om å omregulere området.

I en tidlig fase ble det lansert en ide om et havbasert anlegg beliggende i Trondheimsfjorden. Det ble raskt konkludert med at det ikke var realiserbart med tanke på behovet for stabilitet. Grunnforholdene ved Nyhavna ble også kartlagt, men konklusjonen også der var at det ikke var stabilitet nok i grunnen. På Tyholt er det berggrunn og dermed gode forhold for å etablere testbassenger. I tillegg er tomten regulert til formålet og NTNU eier tomten.

Sintef og NTNU vurderer det som nødvendig å bygge OSC. Dagens anlegg er gammelt og nedslitt og tilfredsstiller ikke dagens krav. I hvilken grad datamodellering kan ta over har ikke kommunen kompetanse til å vurdere, men vi forutsetter at det er vurdert av utbygger.

LES OGSÅ: Sintef-sjefen advarer mot å si nei til Tyholt

OSC har, og vil også i fremtiden ha, stor betydning for Trondheim og regionen. Havbaserte næringer og teknologiutvikling knyttet til disse er svært viktig for næringsutvikling og for å skape nye arbeidsplasser i Trondheim og regionen. OSC vil også spille en svært viktig rolle nasjonalt og internasjonalt. Trondheim er sentrum for teknologiutvikling og det er avgjørende for byen å ivareta og legge til rette for at disse miljøene skal ha gode fasiliteter og kunne utvikle seg videre.

Reguleringsplanen for prosjektet kommer til behandling i bygningsrådet i august og i bystyret i september. Saken vi skal ta stilling til politisk er utbyggingen på Tyholt. Den konkrete utforminga av senteret må vi derfor komme tilbake til når kommunen skal behandle saken. Det ligger ikke innenfor vårt mandat å vurdere andre alternative lokaliseringer eller om det er behov for et sjøgangsbasseng. Det er allerede grundig utredet.

LES OGSÅ: Naboer i Kringkastingsvegen: De risikerer å få anleggsbråk rett ved husveggen i sju år

De planene som er lagt fram til nå berører også mer parkmessige områder. «Grønne områder» er viktig for lek, rekreasjon og biomangfold både på Tyholt og andre områder i byen. Når saken kommer til behandling i kommunen vil det derfor være viktig og ha gode løsninger som ivaretar naboene i anleggsperioden, og finne en best mulig løsning for barnehagen og friluftsområdene på permanent basis

Trondheim kommunen har tilsluttet seg FNs 17 bærekraftsmål som omfatter en rekke områder. OSC kan bidra til oppfylle mange av disse målene ved å teste og utvikle teknologi. Ut over å ha ambisiøse klimamålsettinger, og tiltak for vår egen by, er Trondheim sitt viktigste bidrag i kampen mot klimautfordringene at våre forsknings og kunnskapsmiljøer bringer fram kunnskap og teknologi som kan anvendes verden over. Da må vi også legge til rette for å ha testanlegg og utviklingslaboratorium i verdensklasse. I et slikt perspektiv er OSC et viktig bidrag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå