Helt feil å hevde at Ocean Space Centre går i minus

De ikke-prissatte effektene viser svært store samfunnsmessige verdier i form av merverdi av bedre forskning, økt kvalitet på utdanningen ved NTNU og økt kunnskap i samfunnet. Disse effektene er større enn de prissatte effektene, og derfor konkluderte kvalitetssikrer i 2018 med at prosjektet i sum er samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver Olav Bolland i NTNU og Vegard Johansen i Sintef Ocean.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

«De grunnleggende forutsetningene for et vellykket prosjekt er i all hovedsak til stede,» sier Atkins og Oslo Economics i sin kvalitetssikring (KS2 for Ocean Space Centre) fra 1. juni 2021 til Næringsdepartementet.

En artikkel publisert i Adresseavisen 26. juni hevder at Ocean Space Centre (OSC) går i samfunnsøkonomisk minus allerede før gravemaskinene rykker inn på Tyholt. Det er helt feil. Analysene som er gjort for staten, viser at forskningssenteret gir store verdier for utdanning, næringsliv og samfunnets kunnskapsoppbygging.

LES OGSÅ: Sintef-sjefen advarer mot å si nei til Tyholt

Alle store statlige utbyggingsprosjekter gjennomgår svært omfattende kvalitetssikring, for å sikre at ressurser brukes fornuftig, og at offentlige investeringer gir samfunnsmessig verdi. Siden OSC første gang ble omtalt i en stortingsmelding for 16 år siden er det gjennomført svært mange og inngående analyser i form av forstudier, konseptvalgutredninger, supplerende analyser, forprosjekt og styringsrapporter. Alle sentrale studier kvalitetssikres av eksterne konsulenter i henhold til Finansdepartementets strenge prosedyrer.

Det kan være vanskelig å holde oversikt over tall, sammenligninger og konklusjoner i de mange rapportene. Det stemmer at kvalitetssikring av et tidligere konsept for OSC fra 2017 viste samfunnsøkonomisk minus. Det førte til at konseptet ble endret, og det reviderte prosjektet ble vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomt i kvalitetssikring fra 2018. Det blir derfor feil når Adressa skriver at kvalitetssikringen fra juni 2021 viser dobbelt så stort underskudd som i tilsvarende analyse i 2018. Når analysen fra 2018 konkluderte med samfunnsøkonomisk lønnsomhet, gir det liten mening å hevde at underskuddet i den siste kvalitetssikringen er dobbelt så høyt.

LES OGSÅ: Maritimt næringsliv vil ha i pose og sekk fra Ocean Space

Samfunnsøkonomiske analyser er kompliserte, og vil alltid inneholde usikkerhet. Analysene av OSC i kvalitetssikringsrapportene deles opp i prissatte effekter med kostnader og inntekter som kan beregnes i kroner og øre og ikke-prissatte effekter som er vanskeligere å sette tall på. Det er riktig som Adressa skriver at de prissatte effektene isolert sett viser en negativ netto nåverdi, og at den er større i den siste rapporten enn i 2018. De ikke-prissatte effektene viser imidlertid svært store samfunnsmessige verdier i form av merverdi av bedre forskning, økt kvalitet på utdanningen ved NTNU og økt kunnskap i samfunnet. Disse effektene er større enn de prissatte effektene, og derfor konkluderte kvalitetssikrer i 2018 med at prosjektet i sum er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er lagt til grunn i gjennomføring av forprosjekt, som nå er kvalitetssikret av Atkins og Oslo Economics. Her skriver kvalitetssikrer at samfunnsøkonomisk lønnsomhet er mer usikker enn i forrige analyse fordi investeringskostnaden har økt. Men kvalitetssikrer sier ikke at prosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og skriver følgende i sammendraget: «De grunnleggende forutsetningene for et vellykket prosjekt er i all hovedsak til stede.»

LES OGSÅ: Naboer i Kringkastingsvegen: De risikerer å få anleggsbråk rett ved husveggen i sju år

Rapporten beskriver at vekst i havromsnæringene vil være en sentral driver for inntektene og sannsynligheten for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og påpeker at utnyttelsesgraden i laboratoriene har økt betydelig siden 2017 og frem til nå. Som stor bruker og mulig operatør av OSC ble Sintef Ocean i 2019 avkrevd markedsanalyser og forretningsplaner som er utarbeidet i samarbeid med og kvalitetssikret av ulike tredjeparts eksperter. Planene ble godkjent av fem departementer gjennom OSCs prosjektråd. Fasiten per juni 2021 er at virksomheten ligger foran planen for økte inntekter og antall ansatte, og oppdaterte analyser er enda mer optimistiske for markedssituasjonen enn i 2019. Potensialet for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet er derfor betydelig.

Ocean Space Centre har vært utredet og kvalitetssikret i mange omganger. Konseptet som nå foreligger er totalt sett samfunnsøkonomisk lønnsomt og kommer gi oss unike muligheter for god utdanning, ny kunnskap, kompetanse og forskning som et viktig bidrag for grønn omstilling av Norge.

LES OGSÅ:

Prosjektlederen i Statsbygg forvarer det planlagte komplekset på Tyholt

– Ocean Space bør ligge i Trondheimsfjorden, ikke på Tyholt

Naboer kjemper for å bevare Spruten, som er den eneste akebakken i den delen av Trondheim

Framtiden trenger nye laboratorier

Et monsterbygg på 280 meter lengde hører ikke hjemme i et etablert boligstrøk

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå