Ocean Space Centre – et viktig anlegg i et grønt område

Vi ønsker også å invitere barn og unge inn i prosessen som skal bestemme utforming og innhold av de grønne områdene rundt det nye OSC-anlegget, skriver blant andre Statsbygg..    Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Saken oppdateres.

I forslag til reguleringsplan for Ocean Space Centre som nå er til politisk behandling, sikres skogholtet og grøntområdene på Tyholt. Det settes også rammer for byggenes tillatte størrelse og grenser for støy i anleggsfasen. Basert på de over 140 innsendte merknadene til reguleringsplanen og møtene knyttet til høringsprosessen, er forslaget til reguleringsplan endret. Vi er trygge på at planen nå er blitt enda bedre enn den var og gir gode rammer for realiseringen av Ocean Space Centre.

LES OGSÅ: Derfor trenger vi Ocean Space Centre

Bevaring av Spruten og Akebakken. Mange av merknadene vi mottok, var knyttet til Spruten og Akebakken. Planforslaget som nå skal behandles er betydelig omarbeidet. Skogholtet i Spruten bevares og Akebakken beholdes. I forbindelse med byggingen blir toppen av Akebakken berørt på grunn av sikkerhet. Vi kan imidlertid bygge en ny topp i anleggsperioden, slik at akebakken blir like lang og bratt som i dag.

Støy i anleggsfasen. Byggevirksomhet vil alltid belaste nærmiljøet. Miljødirektoratet har anbefalinger for grenser til støy og støv slik at folkehelsen er ivaretatt. Reguleringsplanen krever at disse skal følges. Det som særlig skiller Ocean Space Centre fra andre byggeprosjekter, er perioden på om lag 18 måneder det tar å etablere byggegropen til bassengene. I denne perioden vil det være sprenging, graving og bortkjøring av masser. I løpet av disse 18 månedene vil det være en periode på tre til seks måneder der det vil spuntes. Det er dette arbeidet som tradisjonelt er mest belastende med tanke på støy. De resterende årene med byggevirksomhet vil ikke prosjektet belaste nærmiljøet i samme grad. I anleggsfasen vil vi informere om hva som til enhver tid skjer på byggeplassen gjennom blant annet nyhetsbrev og SMS-varsling. Dette vil ikke fjerne ulempene, men det vil skape forutsigbarhet.

LES OGSÅ: Naboer til Ocean Space: – I sju år får vi anleggsbråk rett ved husveggen

Høyder. Vi har redusert høyder og lengder innenfor de rammene laboratoriefunksjonene tillater. Høydene på Ocean Space Centre tilsvarer høydene på nye bolig- og kontorbygg i området rundt Valentinlyst. Høyden på kontorfløyen var gjenstand for flere merknader. Her er reguleringshøyden redusert med inntil tre meter og planen gir rom for ytterligere reduksjoner om videre prosjektering tillater det.

Grøntarealer. Den nye planen legger til rette for et anlegg omgitt av områder for lek og rekreasjon. I dag er området rundt det eksisterende anlegget på Tyholt preget av store parkeringsflater, baksider og vareleveringer. Dette vil den nye planen rydde opp i. I den nye planen fjernes overflateparkering med unntak av HC-parkering, det vil etableres en åpen plass foran den nye kontorfløyen, og Tyholtkilen (området mellom det nye bassengbygget og dagens havbasseng) vil bli en tydelig grønn forbindelse mellom Tyholt og Valentinlyst.

LES OGSÅ: Kommentarartikkel: – Milliarder fra staten betyr ikke fritt fram

Fasade. Bassengbyggets lengde og lukkede fasader skiller seg ut fra vanlig bybebyggelse. Dette stiller krav til arkitekturen, og planen stiller krav til fasadeutformingen. Endelig fasadeutforming er ennå ikke fastsatt og skal godkjennes av kommunen på et senere tidspunkt.

Barn og unge. Barn og unge har skoleveg gjennom og rundt planområdet. Planen stiller krav om trygge, midlertidige skoleveier. De midlertidige løsningene skal utarbeides i samråd med skolene i området, og skal godkjennes av kommunen. Som tidligere meddelt, ønsker vi også å invitere barn og unge inn i prosessen som skal bestemme utforming og innhold av de grønne områdene rundt det nye anlegget.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå