Rask og sikker digital tilgang til egen journal for alle?

Hvor langt vil Helseplattformen gå i å gi folk tilgang til egen journal spør NTNU-forskere.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

I april i år ble det lovpålagt i USA at helsetjenesteleverandører skal tilby alle pasienter rask og sikker digital tilgang til journalinformasjon via pasientportaler. Vil Helseplattformen lede an for at det samme skal bli situasjonen i Norge?

Fra neste år innføres Helseplattformen i Midt-Norge. Med den følger pasientportalen HelsaMi som i hvert fall rent teknisk kan gi innbyggere i Midt-Norge enkel tilgang til informasjon i sin egen elektroniske pasientjournal. Spørsmålet er om dette er en funksjonalitet som blir fullt ut aktivert. Når du i dag allerede har rett til kopi av egen journal hvis du spør om det, bør kanskje svaret være ja? Likevel er det reist spørsmål ved om digital tilgang er bra og rett for alle.

LES OGSÅ: Trude Basso: Om ett år sjøsettes Helseplattformen: Dette vil bedre pasientbehandlingen i Midt-Norge

Å ha tilgang til informasjon i egen pasientjournal kan gjøre det enklere å involvere seg i egen behandling. Flere forskningsstudier har vist at når vi har tilgang til egen pasientjournal, opplever vi å være bedre forberedt til konsultasjoner, oppleve bedre kontroll over egen helse og ha bedre mulighet for å medvirke i egen behandling. Men studier har også vist at for noen av oss kan det å ha tilgang til journalinformasjon gi bekymring og skape usikkerhet, og det er få studier så langt som har vist at tilgang til egen journal har ført til bedre helse, selv om dette i seg selv ikke er hensikten.

Det at du har tilgang til egen pasientjournal, er ikke noe nytt. Helt siden 1977 Norge hatt lovfestet rett til innsyn i egen journal. Det nye er at teknologiske løsninger gir muligheter for at vi selv kan logge inn digitalt. Det vil gi en mye enklere tilgang og være i tråd med intensjoner i stortingsmeldingen «En innbygger- en journal». Det er også i tråd med gevinstmål for Helseplattformen om å gi innbyggere lettere tilgang til egne helseopplysninger og i samsvar med målsettingen om en mer aktiv pasientrolle og pasientsentrert helsetjeneste. Også internasjonalt går utviklingen i den retningen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å fremme egenomsorg og kontinuitet i omsorg gjennom bruk av elektroniske og mobile helseteknologier, og OpenNotes initiativet initiert i USA rundt 2010, er et prosjekt hvor leger begynte å dele sine journalnotater med pasienten frivillig på et ideologisk grunnlag. Initiativet handlet om økt åpenhet og medvirkning, og etter det opprinnelige prosjektet ble gjennomført, har mange institusjoner både i og utenfor USA praktisert deling av journalnotat mellom klinikere og pasienter.

LES OGSÅ: Kommentar: Fem spørsmål om den store Helseplattformen
SVAR TIL KOMMENTAREN:
En nødvendig og etterlengtet forbedring av helsetjenesten

Tradisjonelt har pasientjournalen vært verktøyet for helsepersonell til å dokumentere faglige vurderinger og beslutninger. Studier har vist at helsepersonell kan være skeptiske til å gi pasienter innsyn i denne dokumentasjonen fordi de er bekymret for at det kan skape engstelse hos pasienter og også fordi det kan føre til høyere arbeidsbelastning på grunn av flere henvendelser og mer oppfølging av pasienter. Skepsisen er også knyttet til at det kan begrense hva helsepersonell kan skrive i journal om egne refleksjoner og vurderinger som de ikke nødvendigvis ønsker å dele med pasienten.

Særlig helsepersonell innenfor psykisk helsefeltet har vært bekymret for konsekvensene av journaldeling for noen av deres pasienter. Flere studier på dette feltet har funnet de samme bekymringene som nevnt over. Likevel har erfaring og forskningsresultater innenfor psykisk helse vist at tilgang til kliniske notater i journalen har gitt forbedringer i pasientengasjement, forholdet mellom pasient og behandler og mer riktig bruk av medikamenter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Loven i USA om at helsetjenesteleverandører skal tilby alle pasienter rask og sikker digital tilgang til journalinformasjon via pasientportaler innbefatter alle helsetjenester, også de innenfor psykisk helsefeltet. Selv om en økende mengde forskning støtter digital tilgang til alle deler av journalen fordi det kan bidra til å bedre kommunikasjon mellom behandler og pasient, øke tillit til klinikere og pasientengasjement, er det fremdeles slik at det er et fåtall av oss som har denne muligheten.

Helseplattformen har muligheten til å gi alle oss i Midt-Norge muligheten til digital tilgang til egen journal. Det er fortsatt et åpent spørsmål om hvor langt de vil gå og når det eventuelt vil skje. Det overordnede spørsmålet er likevel om det vil bli lagt inn begrensninger i HelsaMi som gjør at ingen av oss, eller enkelte grupper, ikke får digital tilgang til egen journal?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå