Hvorfor Ocean Space Centre på Ladehammeren må vurderes?

Trondheim, 12.07.2021. Anders Beitnes og Oddvar Aam jobber for å få Ocean Space Center til Ladehammeren. Foto: Roar Blåsmo-Falnes .  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Når direktører og politiske ledere har bestemt seg, og de støttes av tidligere statsråder, så blir ikke valget av en sannsynlig feil løsning riktigere av den grunn. Heller ikke en ytring fra statsministeren kan endre dette.

Vi som har litt innsikt og erfaring og er fritatt for både skjult agenda og andre lojalitetshensyn enn vår egen integritet, føler en sterk forpliktelse til å si fra når man er i ferd med å begå en feil med store negative konsekvenser. At et alternativt konsept blir lansert så vidt sent i prosessen, gir oss ingen dårlig samvittighet.

Det svinger av debatten, henger du med? Les flere innlegg om OSC her

Det at et alternativ kommer opp nå, skyldes at konseptvalgutredningen (KVU) og kvalitetssikkerhetsutredningen (KS1) som ble gjort i 2011, og som konkluderte med Tyholt som lokasjon, ikke lenger er helt relevante og heller ikke er oppdatert for å sikre at man fortsatt har beste løsning.

 • Forutsetningene for gjennomført KVU og KS1 (revidert) er vesentlig endret. Viktigst her er vesentlig redusert gjenbruk av dagens anlegg på Tyholt og lokalisering ved sjø/Ladehammer fremstår som et nytt, realistisk alternativ og bør derfor inkluderes i en revidert alternativanalyse
 • OSC-anleggenes funksjonalitet bør utsjekkes, eventuelt revideres, basert på dagens kunnskap og strategiske vurderinger i dag
 • Evalueringskriteriene i alternativanalysen bør revurderes. I tillegg til kvantitativ samfunnsøkonomi bør kvalitative evalueringskriterier tillegges stor vekt. Her bør Byutvikling (blant annet utvikling av Trondheim som Norges teknologihovedstad), fleksibilitet (utbyggbarhet, tilpasningsevne til fremtidig behov) og ytre miljø få betydelig vekt.

De nye forutsetningene er redegjort for av Oddvar Aam. Han viser til at en revurdering ikke behøver å forsinke prosjektet. Det kan avklares i løpet av et halvt år om alternativ plassering har stor sannsynlighet for å være bedre og at det er gjennomførbart. Er Ladehammeren egnet for utbygging, vil det brukes omtrent ett år til revisjon av KVU og KS1, parallelt med to år til planlegging. Det er cirka det samme som innspart byggetid. Altså ingen utsettelse av et operativt senter.

Les mer om Ocean Space Centre her!

Vi vil her presisere noen fakta om vårt foreslåtte Ladehammer-konsept, siden det er stemplet som urealistisk og i utakt med virkeligheten. Først presiserer vi at dette alternativet IKKE er utredet i forkant av stedsvalget og at det skal forstås som eksempel på et konsept som har stor sannsynlighet for å være bedre enn Tyholt, slik det nå har utviklet seg.

 • Inngrepet i form av nye arealbeslag er svært lite. Grunneiere er Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Kun reguleringsplanen for Ormen Langes vei vil behøve tilleggsbestemmelser.
 • Fjellhall for sjøgangsbassenget er foreslått fordi det kan få full lengde og flere nyttige kvaliteter framfor et bygg i dagen. Med tilstrekkelig innspenning i berget er konseptet teknisk og økonomisk gjennomførbart.
 • Havbassenget på sjøbunnen er heller ikke en nødløsning, men et konsept med kort byggetid, full ønsket størrelse (20 m dybde og 10 m dyp ekstra senterbrønn), betydelige tilpasningsmuligheter og store bruksfordeler. Samlet masse på 200.000 tonn vil forhindre forstyrrelser fra indre og ytre bølger og strøm.
 • Det er ikke dårlige grunnforhold. Grunnen er en gammel rasgrop der 20 m med bløte jordlag har glidd ut og med stor sannsynlighet etterlatt fast bunn, men en må undersøke om det fortsatt kan finnes rester av bløte jordlag under bunnen.
 • Det blir ikke verken varige naboulemper, vesentlig skade på naturverdier eller ulemper for seilingsforhold i havna. Ulemper for naboer begrenser seg til rystelser fra planlagte sprengninger på dagtid i 7 – 8 måneder.
 • Anleggstrafikken begrenses til vanlig byggearbeid på kontordelen i Ladehammerveien og noe materialtilførsel på Ormen Langes veg. Steinmasser vil gå rett ut på sjøbunnen for å planere en såle for havtanken, stabilisere rasgropa og eventuelt øke sikkerheten for andre deler av Havna. Dette gir store CO2 gevinster og kortere transport.
 • Det blir plass til å samlokalisere alle dagens funksjoner pluss Sintefs Sealab og det er utviklingsmuligheter i fremtiden, ikke minst for laboratorier som vi i dag ikke kan definere. Anlegget kan vokse videre i framtid, en er ikke "locked in".
 • Bygningsmassen i Ladejarlen skole og SMSC er ikke undersøkt med henhold til egnethet som campus og Sintef-kontorer, men en viss grad av miljøvennlig gjenbruk kombinert med nødvendige nybygg bør ikke blir dyrere en nye bygg på Tyholt.
 • Kostnadsestimat er foreløpig gjort på de sentrale laboratoriene der vi kan sammenligne med tilgjengelige data for Tyholt, og da kan man spare én til to milliarder.
 • Det kanskje viktigste for Trondheim, er at med OSC nær Nyhavna, muliggjøres et usedvanlig spennende senter for havteknologi som kan berike og være en motor i byutviklingen og tilknyttet næringsliv.

Dette er etter våre begreper rasjonelle argumenter som ikke kan avfeies med politikk.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå