Nye veier oppklarer

Melhus: Deler av den nye firefelts vegen fra Melhus til Kvål står nå ferdig.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Nye Veier viser til artikkel i Ukeadressa 07.08.21 og påfølgende lederartikkel 10.08.21, og ønsker å komme med noen oppklaringer.

Adressa omtaler hvordan Nye Veier vekter forhold som kostnader, miljø, jordbruksbeslag og trafikksikkerhet, og skriver at «det er denne vektingen som gjør at Nye Veier mener vestside-veien med bro over Gaulfossen er bedre og billigere å bygge, enn å holde seg til østside-alternativet som «alle» for lengst er blitt enige om.»

Her har det vært noen misforståelser som vi vil rette opp i.

Det stemmer at Nye Veier bruker metoden med vekting, men det gjøres som en del av det interne silingsarbeidet for å vurdere realismen i ulike trasémuligheter. Vektingen brukes ikke for å beslutte hvilken trasé det skal utarbeides reguleringsplan for.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Den beslutningen tas først etter at vi har konsekvensutredet aktuelle alternativer omforent med Melhus kommune. En konsekvensutredning (KU) skal avdekke hvordan de ulike alternativene påvirker miljø og samfunn, og omfatter både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Nye Veier utfører full KU på flere alternativer langs strekningen Gyllan-Kvål. Hvilke alternativer som skal utredes er vedtatt av Melhus gjennom sluttbehandlingen av planprogrammet.

Nye Veier vil sende KU på høring til myndigheter og berørte parter. Det blir da mulig å komme med formelle høringsinnspill for alle som har meninger om konsekvensutredningen og trasévalg. Med bakgrunn i konsekvensutredningen og høringsuttalelser skal Melhus kommune vedta hvilket alternativ som skal legges til grunn for reguleringsplanen for ny E6 Gyllan-Kvål. Reguleringsplanen skal også ut på høring, og skal sluttbehandles i kommunestyret i Melhus som planmyndighet.

Adressa skriver også at «for å føre fram 110-veiene må det tas mer av landskapet og dyrka mark, det må sprenges og fylles ut mer. Hus, gårder og boligfelt må fjernes». Sammenligningen er med en 90-vei. Det er ikke nødvendigvis slik at fordi vi går fra 90 km/t til 110 km/t så må vi ta mer dyrkamark eller flere eiendommer.

Det er fordeler og ulemper ved alle alternativ. Nye Veier ønsker å få mer kunnskap om alle traséforslagene som foreligger, og det er derfor vi nå skal ha full KU for alternativene. Deretter blir det en demokratisk reguleringsprosess som skal lede frem til vedtatt reguleringsplan.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!


På forsiden nå