Kan Ocean Space Centre bygges på Tyholt?

Saken oppdateres.

Reguleringsplanen skal behandles i bystyret tidlig i september. Når og hvis planen blir vedtatt, vil de som har kommet med innspill til planen bli varslet ved brev og få adgang til å klage på planen.

LES OGSÅ: - En klar og tydelig beskjed fra kunnskapsbyen Trondheim

Skogen ved akebakken i Spruten vernes med en egen hensynssone og tilhørende bestemmelser. Planlagt hovedgangveg gjennom området, fra Kong Øysteins veg til Otto Nielsens veg, legges rundt skogen. Anleggsriggen er flyttet vekk fra Spruten. Akebakken vil bli som før når anleggsfasen er ferdig. Store deler av Spruten vil være tilgjengelig i hele anleggsperioden. Det er krav om at akebakken og landskapet skal bygges opp etter byggefasen. Anleggsvegen vil bli lagt i den delen av Spruten som ligger i et område hvor det er trafikkstøy fra Kong Øysteins veg. Det skal bli skjerming mellom den planlagte anleggsvegen og Spruten i anleggsfasen. Anleggsvegen vil gi et mer effektivt kjøremønster i anleggsområdet og redusere ulemper for naboer.


LES OGSÅ: - Stor risiko for at mange må flytte fra Tyholt

Det reguleres et vesentlig nytt grøntområde mellom de store nye byggene, kalt Tyholtkilen. Tyholtkilen er på det smaleste 20 meter bred, og vil ha gode solforhold. Når det nye anlegget står ferdig, vil området fremstå mer tilgjengelig og åpent, og kanskje også mer innbydende enn det anlegget gjør i dag.

Det er ikke til å komme fra at bygningene blir store, og for mange kan føles ruvende. Det stilles spesielle krav til utforming av bebyggelsen. Fasader og uterom langs gater og gangveger skal utformes på fotgjengere og syklisters premisser. Lange fasader skal utformes med variasjon. Overflatene på høye og lange vegger i anlegget skal lages med struktur som bryter opp inntrykket av store kalde flater.

Hovedinngangen er lagt mot Paul Fjermstads veg, dette vil synliggjøre de bevaringsverdige historiske byggene, og gi et flott inngangsparti. Plasseringen av hovedinngang til Ocean Space Centre har vektlagt attraktivitet for myke trafikanter. Tyholttunet barnehage vil få mer skygge med størst virkning om vinteren på slutten av dagen. Endelig utforming av det nye kontorbygget vil avklares i byggesaksbehandlingen. Det åpnes for å bygge på en måte som reduserer skyggepåvirkning.

LES OGSÅ: - Arrogant av Erna å legge et så voldsomt press på lokalpolitikerne

Det er ikke til å komme unna at det vil bli en krevende lang anleggsperiode for nabolaget. Det stilles støykrav om for anleggsperioden. Anleggsperioden vil gå over sju år, men det er de første 1,5-2 år som blir særlig krevende, da det skal etableres byggegrop for de største byggene. Det legges vekt på trygg skoleveg, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping i anleggsperioden. Plan for trygg skoleveg skal utarbeides i samarbeid med skolene. Det sikres også at naboer holdes orientert om arbeidet i anleggsfasen og at Tankvegen ikke skal benyttes til anleggsveg.

Her kan du lese alle sakene om Ocean Space Centre.

Det har i løpet av hele prosessen vært fokus på at barn og unge skal ivaretas i planen. Ulike grupper barn er hørt. Det sikres at barn og unge og nærmiljøet skal involveres ved i ved prosjektering. Utbyggingen vil ha betydelig påvirkning på området. Selv om virkningene er store, mener vi prosjektet vil tilføre nye kvaliteter til området, som mer åpenhet og gode forbindelser med blant annet etablering av Tyholtkilen og campusplassen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå