Vil Sør-Trøndelags-benken løfte kvinnehelse?

Sanitetskvinnene ber politikerne i Trøndelag satse mer på foskning på kvinnehelse. her fra bekkeundersøkelser ved St. Olavs hospital.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Det er ikke likestilling innen helse. Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling innen kvinnehelse. En fersk spørreundersøkelse viser at nær halvparten av de spurte mener at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen sammenlignet med sykdommer som rammer menn. Endometriose er en av sykdommene de spurte mener har lavest status (40 prosent). En svært stor andel svarer at de ikke vet noe om denne sykdommens status, noe som kan tyde på at den fortsatt er ukjent for mange. Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening i juni i år.

LES OGSÅ: Fødende kvinner fortjener bedre

Lite kjennskap om en lidelse og sykdom betyr at det er vanskelig å søke hjelp og å få hjelp. Ukjente sykdommer blir ikke prioritert. Stortingsrepresentanter som velges fra Sør-Trøndelag har mulighet til å gjøre noe med dette. Sanitetskvinnenes forslag er enkle å gjennomføre, og vil bety mye for kvinner i hele landet, også i Sør-Trøndelag. Vi utfordrer derfor Sør-Trøndelags-benken.

LES OGSÅ: En folkesykdom som må tas på mye større alvor

For det første: Øremerk økte bevilgninger til forskning på kvinnehelse. Vi vet for lite om kvinners helse. Det forskes for lite på sykdommer som rammer kvinner som for eksempel endometriose der 10 prosent av kvinner rammes. Et annet eksempel er vulvodyni som er sykdommer i ytre kjønnsorgan og som rammer 10–15 prosent av kvinner i alle aldre. Når det gjelder sykdommer som rammer begge kjønn som for eksempel hjerteinfarkt, har kvinner ofte andre symptomer, noe som er svært underkommunisert. Rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» dokumenterer store kjønnsforskjeller innen helse. Denne skjevfordelingen må rettes opp. Sanitetskvinnene ber derfor Stortinget om å bevilge 60 millioner kroner i friske midler til et forskningsprogram om kvinners helse i Forskningsrådet.

Midtnorsk debatt: Kampen for de «ukule» kvinnesykdommene

For det andre: Sørg for bedre offentlige tilbud for kvinnehelse. Sanitetskvinnene ber om at det opprettes ett eller flere nasjonale kompetanse-, kunnskaps- og behandlingssenter for alvorlig endometriose og adenomyose, samt vulvaklinikker flere steder i landet.

For det tredje: Kvinner trenger kunnskap om kvinnehelse. La oss opprette en kvinnehelseportal, så vi kan gjøre oppdatert og relevant forskning på typiske kvinnesykdommer, lidelser og symptomer tilgjengelig for alle for selv å kunne ta bedre vare på egen helse og gjøre riktige valg. Sanitetskvinnene har bedt om fire millioner kroner til dette. Vi håper Sør-Trøndelags-benken bidrar til «Kvinnehelseportalen.no».

Og for det fjerde: Kvinner trenger andre velferdstjenester enn menn, og det gjelder ikke bare når de føder. Sørg for bevilgninger til velferdstjenester for kvinnehelse, slik som «flerkulturell doula» som gir fødselshjelp til særlig sårbare kvinner, ressursvenner for voldsutsatte kvinner og veiledningssentre for pårørende. Kvinner har andre utfordringer enn menn, og trenger andre tjenester. Ved å bli med på disse fire forslagene, bidrar Sør-Trøndelags-benken til å løfte kvinnehelse. Det vil være et viktig bidrag i neste stortingsperiode.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå