Heimdal blir en bærekraftig bydel

Vi vil at bydelen vår skal framstå som et godt eksempel på bærekraftig byutvikling, skriver Roger A. Hammer i Heimdal Arbeiderlag.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Heimdal har de siste årene for alvor blitt en del av en storby i vekst, noe som medfører at behovet for flere moderne boliger øker nå og i framtida. Kanskje har mange tenkt at dette vil være bra for området fordi flere boliger og næringslokaler også betyr mer liv i området. I planene er det nettopp et ønske om mer liv og aktivitet i gatene på Heimdal. Flere moderne næringslokaler, mer bymessige gatepreg, og generell oppstramming av byrommet vil etter hvert vise seg.

LES OGSÅ: Heimdal-Trondheim sentrum

Trondheim har en bymiljøavtale som det Arbeiderparti-styrte Trondheim er stolte av. Denne avtalen sier at bymiljø skal planlegges med relativt høy tetthet av boliger nær lokalsenter med god kollektivdekning. Heimdal har begge deler. De nye boligene i bydelen planlegges derfor i samsvar med tilgangen på kollektivtransport, sykkelveier og gangveier, og at Heimdal har et sentrumsområde.

LES OGSÅ: Heimdal sentrum trenger en ansiktsløftning

De tre store boligprosjektene som nå er startfasen på Heimdal, vil føre med seg positive endringer som kommer området til gode. Fortetting i sentrumsområdet vil gi mulighet for folk å gjøre mye av det de trenger uten bilkjøring. Dette er positivt med tanke på å ivareta nullvekstmålet i biltrafikk, som vi alle er tjent med. De nye boligene blir bygget etter nye og miljøvennlige standarder, og det vil bli anlagt nye gang- og sykkelveier rundt boligprosjektene. Det vil gjøre det tryggere for alle å ferdes i området.

LES OGSÅ: Hvor ble det av bydelstorget?

Bilparkering legges i hovedsak under bakkeplan, som frigjør arealer på bakkeplanet og muligheten for grøntarealer. Renovasjonsanlegg vil stort sett ligge under gatenivå, med moderne løsninger som for eksempel mobilt avfallssug. Håndtering av næringsavfall skal løses innomhus slik at man slipper konteinere på utsiden, og varelevering til butikker vil være innenfor de kravene kommunen har satt.

De nye byggene bygges der det tidligere stort sett var asfaltert. Det vil derfor ikke berøre matjord, friluftsområder eller annet naturmangfold. Ravinedalen som ligger sør/vest for Kirkeringen, skal bevares, og det skal derfor ikke bygges boliger der. Vi vil forme dette som et turområde, og dermed beholde naturmangfoldet.

Under prosessen, før det ble satt i gang riving, ble det tatt hensyn til Heimdal sitt typiske preg. Politistasjonen og kirka skal representere noe av dette. I hensynssonen for stasjonsbyen Heimdal (nedre del av Ringvålveien og stasjonsbygningen) ønsker vi at flere av bygningene skal bevares. Denne delen av Heimdal inneholder en del eiendommer med antikvarisk verdi klasse C, og som bør bevares for framtida. Dette vil vi engasjere oss igjennom prosessplanen for området.

Miljøpakken har bidratt positivt gjennom flere prosjekter, særlig for folk til fots og på sykkel i Heimdals-området. Gjennom byvekstavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser. Dette er Heimdal blitt ganske god på, og er langt på vei mot det Arbeiderpartiet har gått til valg på – og å stille krav til at all bynær busstrafikk skal gå på nullutslippsløsninger eller biogass innen 2028.

Vi har fått hele to moderne metrobusslinjer som i dag er hybriddrevet av biodiesel og andre bussruter på biogass. I tillegg har Heimdal fått flere miljøgater som Sivert Thonstads veg. Vi har fått mange meter med nye, kombinert gang- og sykkelveger og et eget sykkelhotell på Heimdal stasjon. Vi kan også nevne sikring av skoleveg med fortau langs hele Vestre Rosten. Nå står Søbstadvegen for tur for å bedre framkommelighet for metrobussen, for å gjøre det tryggere for gående og syklister og bedre trafikksikkerhet for alle.

Vi vil at bydelen vår skal framstå som et godt eksempel på bærekraftig byutvikling. Dette ved å redusere biltrafikk, køer og utslipp av klimagasser. Vi vil at alle i størst mulig grad skal komme seg lett og trygt fram, til fots, på sykkel eller med byens kollektivtilbud.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå