Ideologisk kortslutning å avvikle bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen spiller en viktig rolle i norsk økonomi og arbeidsliv. Det er en ideologisk kortslutning å legge den ned, mener Ørland-ordfører Tom Myrvold (H),  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Til tross for de positive samfunnsøkonomiske effektene av bemanningsbransjens tjenester, ønsker venstresiden i norsk politikk en innstramming i adgangen bedrifter har til å benytte seg av innleie av arbeidskraft. SV og Rødt vil avvikle og forby hele bransjen. Ap og Sp vil stramme kraftig inn på innleie fra bemanningsbyrå.

LES OGSÅ: Faste ansettelser i hele Trøndelag

Vansker med å fagorganisere, og som en konsekvens dårligere arbeidsvilkår og færre norske fagarbeidere, er noen av hovedinnvendingene fra fagforeningene. Jeg er også opptatt av et ryddig og verdig arbeidsliv, men mener et forbud av en hel bransje blir et ideologisk betinget og lite treffsikkert virkemiddel med utilsiktede konsekvenser.

LES OGSÅ: Jeg blir provosert når ordføreren beskylder vikarer for å være et problem

Mer konstruktivt er det å se på hvordan få til en bedre håndheving av dagens regelverk som allerede forbyr ulovlig virksomhet. Nye målrettede tiltak rettet mot innleieutfordringer, både generelle lovfestede tiltak og mer bransjespesifikke, er en bedre tilnærming. Det påvirker bemanningsbransjen direkte, men også indirekte seriøsiteten i hele arbeidslivet. En vinn-vinn-situasjon. Utvikling i arbeidslivet skapes først og fremst gjennom å stille riktige krav. Ikke gjennom forbud.

LES OGSÅ: Svarer Ap: Det er ikke riktig å kalle dette et løsarbeidersamfunn

Å forby en hel næring for å løse problemer med noen aktører, eller problemer som primært gjelder i enkelte næringer, er ikke en god løsning. Det vil ramme seriøse aktører og store arbeidsgivere med mange tusen ansatte. Det vil kunne få store negative konsekvenser langt utenfor selve bemanningsbransjen.

Bransjen skaper verdier i hele landet, men har en spesielt viktig funksjon i distriktene. Distriktene skiller seg ofte ut ved å ha større variasjon i bemanningsbehov, enten på grunn av sesongvariasjoner (eks: reiseliv og næringsmiddelindustri) eller lite forutsigbar arbeidsmengde (eks: verft).

Næringslivet og offentlig sektor er avhengige av fleksibilitet når det gjelder tilgang på arbeidskraft, både med hensyn til behov for faglig kompetanse, samt sesong- og fraværssituasjoner. For mange bedrifter er fleksibilitet en forutsetning for lønnsom drift, og innleie av arbeidskraft er en måte å løse dette behovet for fleksibilitet på.

Helse- og omsorgssektoren har i dag et stort behov for kompetanse og kvalifisert arbeidskraft som det allerede er svært vanskelig å rekruttere flere steder i landet. Ikke minst i distriktskommuner som min egen. Om en ikke kan benytte seg av innleie, er det en reell mulighet at kapasiteten og tilbudet må trekkes ned.

Bemanningsbransjen fyller flere viktige roller i samfunnet. Både gjennom å være en inngangsport til arbeidslivet så vel som å bidra til nødvendig fleksibilitet for oppdragsgiverne. Bransjen er til stede i nesten alle deler av arbeidslivet ettersom de ansatte representerer de fleste yrkesgruppene.

Bemanningsbransjen spiller en viktig rolle i norsk økonomi og arbeidsliv. Bransjen leverer om lag 30 000 årsverk innenfor et bredt spekter av fagområder til store deler av privat næringsliv og offentlig sektor. Dette utgjør mindre enn to prosent av årsverkene i norsk arbeidsliv, og andelen har vært relativt stabil de siste 15 årene. Omfanget av bemanningstjenester er med andre ord begrenset, men betydningen er likevel stor.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå