Vil Arbeiderpartiet rydde opp etter fadesen på Fosen? 

Storheia vindkraftverk på Fosen med sine 80 vindturbiner.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Er Fosen-utbyggingen «et industrieventyr eller er det en skrekkhistorie?» var ordstyrer Siv Sandviks innledende spørsmål da Adresseavisen og Litteraturhuset i Trondheim arrangerte vindkraftdebatt i forbindelse med Olavsfestdagene 2021. Det vi med sikkerhet kan si er at vindkraftverkene i Roan og på Storheia, som inngår i Fosen-anlegget, er lovstridige. Konsesjonene er ugyldige fordi de strider mot urfolks rettigheter. Denne ubehagelige sannheten ble kunngjort mandag 11. oktober, av Høyesterett i storkammer. Elleve høyesterettsdommere stiller seg bak den enstemmige dommen som gjør det klart, for allmennheten, at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble brutt da Fosen Vind ødela senvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

LES OGSÅ: Fosen-samene vant stort i Høyesterett

Også i Frostating lagmannsrett, i fjor, ble det slått fast at Storheia og Haraheia (Roan) «i praksis har gått tapt som senvinterbeiteområder for reindriften». Lagmannsretten mente at «tapet ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder». Reindriften ble derfor pålagt å gå over til en type vinterfôring som det ikke er tradisjon for. Fosen Vind skulle dekke kostnadene. Frostating lagmannsrett mente at dette opplegget «under en viss tvil» ikke ville krenke retten til å utøve samisk kultur. «Erstatning for kostnader til vinterfôring vil ikke hindre krenkelse», er imidlertid Høyesteretts konklusjon (min utheving). «Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida har vunnet saken».

At vindindustriens interesser skulle kollidere med reindriftens interesser er på ingen måte overraskende. Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet har ikke nektet for naturødeleggelsene, men har stadig gjentatt en frase om at «fordelene er større enn ulempene». Man har veid utbyggers interesser opp mot reindriftens interesser. Videre har man vist til et såkalt «grønt skifte» og et fremtidig økt energibehov som skal kunne legitimere naturødeleggelser. «Ordlyden i artikkel 27 åpner i utgangspunktet ikke for at statene kan foreta en interesseavveining mellom urfolks rettigheter og andre legitime formål», blir det presisert i dommen. Det er ingenting i FNs artikkel som «tyder på at statene kan innvilges en skjønnsmargin». Rettighetene fremstår derfor «som absolutte»: «In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language». Reindriften blir i drøftingsdelen av dommen beskrevet som en «bærebjelke» for sørsamisk språk og kultur.

LES OGSÅ: Krever at vindparkene på Fosen rives etter sjokk-dom

Ifølge Høyesterett må SP artikkel 27 forstås i sammenheng med Grunnlovens paragraf 108, som pålegger de statlige myndighetene «å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Det er på det rene at den avtroppende regjeringen ikke har lagt forholdene til rette slik Grunnloven krever. Olje- og energiminister Tina Bru har aktivt promotert utbygging, både på Fosen-halvøya og andre steder hvor industrien kommer i konflikt med reindriften. Da FNs komité for eliminering av alle former for rasediskriminering protesterte på Fosen-utbyggingen, valgte Solberg-regjeringen å ignorere det. I Høyesterett stilte regjeringsadvokaten som partshjelp for Fosen Vind. Erna Solberg, sjefspådriveren for FNs bærekraftsmål, har brukt sin tyngde for å fortrenge det samiske, til fordel for et dobbeltmoralsk «grønt skifte» som ingen naturvernere lenger tror på. Dette blir hennes ettermæle.

LES OGSÅ: Hun har kjempa for vindparkene som nå er stempla som ulovlige

Nå som Høyesterett har gjort det klinkende klart at samiske rettigheter er absolutte, og ikke kan skyves til side når de kommer i konflikt med storsamfunnets krav, må vi kunne forvente endring. Flertallet av våre stortingsrepresentanter, som tidligere har stemt ja til fortsatt vindkraftutbygging i samiske reinbeiteområder, må innse at de har gjort seg selv medskyldige i alvorlige lovbrudd. Dommen som kom i dag var viktig, og den må få konsekvenser. Skal Fosen Vind få lov til å tjene penger på vindkraftanlegg som mangler gyldige konsesjoner? Når skal turbinene demonteres og fjernes? Hvordan kan vi gå frem for å tilbakeføre naturen? Vil Arbeiderpartiet rydde opp etter fadesen på Fosen nå som de overtar regjeringsmakten?

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Christina Fjeldavli, naturverner 
        
            (Foto: Privat)

Christina Fjeldavli, naturverner  Foto: Privat

På forsiden nå