Jurist og bustadeigar: Slik kan ein hindre hyblifisering

Saken oppdateres.

Red.anm.: Debattanten er styreleiar i eit sameige i Elgeseter bydel. Til dagleg arbeider ho som tingrettsdommar i Trøndelag tingrett, men denne teksten skriv ho i kraft av å vera bustadeigar.

Den eldre bygarden vår på Elgeseter har ti leilegheiter, og så tett på Gløshaugen er det utfordrande å hindre at leilegheiter blir gjort om til hybelkompleks. Heldigvis har vi nokre lovheimlar tiltak vi kan ty til.

Vi som bur i dei sentrumsnære bydelane, ynskjer å kunne bu i gode og stabile grendemiljø. Tilstandar der folk som berre bur der mellombels ikkje tek nødvendig ansvar for hindre festbråk og forstyrring av nattero, ynskjer vi oss ikkje. Dessverre har fleire sentrumsnære bydelar i Trondheim opplevd slike tilstandar, med tendens til tydeleg forverring dei siste åra. Situasjonen blir ikkje betre av at fastbuande flyttar bort frå bydelen i frustrasjon.

Elgeseter er en av bydelene i Trondheim som sliter med hyblifisering. Debattanten har konkrete råd til hvordan sameier kan unngå å komme i en situasjon der mange leiligheter leies ut til folk som ikke bidrar til et godt naboskap.   Foto: Terje Svaan

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Det rettslege utgangspunktet er at seksjonseigar eig si eiga leilegheit og kan disponere den i kraft av eigedomsretten. Men heldigvis finst det nokre lovheimlar vi kan ty til. I vårt eigarseksjonssameige har vi vedtektsfesta at berre fysiske personar som kan erverve seksjonar i sameiget. Sameiget har såleis vore skåna for at potensielle utleigarar gjennom sine aksjeselskap har kjøpt leilegheiter i bygarden for å leige ut til så mange som mogleg til størst mogleg forteneste. Med ein slik klausul har vi oppnådd at det i åtte av ti seksjonar bur personar som anten sjølv eig leilegheita eller er i nær familie med seksjonseigaren. Eigarseksjonslova er i utgangspunktet ufråvikeleg. Eigne vedtektsreglar kan etter eigarseksjonslova § 5 berre fastsetjast så langt lova gjev rom for det. Regelen i eigarseksjonslova § 24 gjev tydeleg rom for vedtektsfeste forbod mot at juridiske personar (aksjeselskap mv.) får erverve seksjonar i bustadsameige.

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Det er to forhold som har motivert meg til så skrive denne teksten om tiltak mot hyblifisering i eigarseksjonssameige.

Det eine er ein ny regel i eigarseksjonslova som tok til gjelde frå 1. juli i år. I den offentlege debatten mot hyblifisering, etablering av bufellesskap og uansvarlege utleigarar bør regelen i eigarseksjonslova § 49 andre ledd bokstav g trekkjast fram og bli gjort til folkeopplysning. Regelen opnar for at nekte ein seksjonseigar å bygge om ei leilegheit slik at ho kan bli brukt til bustad for fleire personar enn det som er vanleg for ei leilegheit av tilsvarande storleik eller romløysing. For å få samtykke til slik ombygging, må seksjonseigaren skaffe seg eit vedtaksfleirtal på minst to tredelar av gjevne røyster på årsmøtet. Retten til å utvide ei leilegheit med fleire rom er m.a.o. snevrare no enn før. Det er tilsvarande nødvendig med slikt røystefleirtal for anna tilrettelegging som fører til at leilegheita kan bli brukt som bustad for fleire personar enn det som er vanleg storleik og romløysing tilseier. Spørsmålet om kva som er vanleg skal vurderast objektivt.

Det andre forholdet som har motivert meg til denne teksten, er bustadannonsen i samband med det siste seksjonssalet i sameiget. I salsprospektet hadde eigedomsmeklaren teke inn ei skisse som viste moglegheit for den nye kjøparen til ytterlegare rominndeling. Det som før var ei treroms leilegheit og som på salstidspunktet hadde blitt ei fireroms leilegheit, vart føreslått bygd om til ei femroms leilegheit. Moglegheitsskissa viste etter mi meining svært problematiske forhold, blant anna med tanke på den nye regelen i eigarseksjonslova. Ombygginga ville dessutan stå i strid med det mykje omtalte bystyrevedtaket mot hyblifisering frå 2019. Ombygginga ville også stride mot sameiget sitt automatiske sprinklaranlegg. Ved salet var leilegheita marknadsført som eigna for studentar. Dette er slett ikkje første gongen at leilegheiter i sameiget er marknadsført med tanke på studentar. Som om leilegheitene ikkje skulle vera godt eigna for andre folk. Her burde eigedomsmeklarbransjen ta større ansvar.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå