Hvorfor finnes det ikke fergeavløsningsprosjekter i Trøndelag?

Ferjeruter på anbud  Foto: DAN ÅGREN

Saken oppdateres.

Fergene og fergesambandene er en del av kystens transportinfrastruktur siden de binder vegnettet sammen der faste fjordkryssinger mangler. Et av disse er aktuelt å avløse gjennom å bygge en tunnel til øya Storfosna fra fastlandet.

Den statlige fergeavløsningsordningen har stadig blitt forbedret det siste 20 år. Ordningen innebærer kort fortalt at staten garanterer for den samme overføringen som går til fergedrift for en periode på 45 år. Deretter kan det over fem år dekkes inntil 50 prosent av finanskostnadene. I tillegg gjelder en tilskuddsordning for de første fem år hvor også de andre 50 prosentene av finanskostnadene dekkes for prosjekter som er ferdige innen utgangen av 2027. For ferjesambandet Garten-Storfosna gir det en «finansieringsevne» på over én milliard kroner. Tunnelen er kostnadsberegnet til ca. 600 millioner i 2021-kroner. Så hvorfor bygges ikke tunnelen?

LES OGSÅ: God samferdselspolitikk er god distriktspolitikk

Alternativet er ikke å sammenligne fergeavløsningsprosjekt med fortsatt dieseldrift på ferjene. Sammenligningsgrunnlaget må være den teknologien som vi ser kommer. En overgang til batteridrift på dagens fergesamband vil kreve merinvesteringer på flere milliarder sammenlignet med tradisjonelle dieselferjer.

Finansiering av fergeavløsning må ses i et langt perspektiv. Hva er best? Bompenger i 45 år eller fergebillett i 100 år? Mens fergedrift av et samband vil føre til kontinuerlige kostnadsøkninger over 100 år, så vil nedskriving av kapitalen for en tunnel over 45 år utgjøre et forutsigbart fastpriselement. Etter nedskriving vil tunnelen bli kapitalmessig «gratis».

LES OGSÅ: Vi må tenke positivt for bru over Trondheimsfjorden

En tunnel vil normalt utformes med en levetid for 100 år. Fergekonsesjonene varer normalt i ti år, og en ferge avskrives gjerne over 20 år. Målt mot levetiden for en tunnel så vil fergene erstattes med nybygg fem ganger, og til stadig økende markedspriser. Batteripakken forventes å måtte skiftes hvert tiende år. Fergeavløsning vil derfor være et svært godt klimatiltak. I tillegg vil bygging av bruer og tunneler tilføre ny optimisme og giv på kysten. I stedet for å sløse vannkraft på elektrifisering av fergedrift bør den brukes til nye klimasmarte arbeidsplasser i Norge.

Om veiene i sentrale strøk rundt Oslo hadde vært bomveier med slike egenskaper som fergestrekningene, ville stortingspolitikerne garantert satt i gang flere fergeavløsningsprosjekter umiddelbart. På en bomvei forsvinner bompengene straks bompengeperioden er over, mens fergene i prinsippet har evigvarende bompenger i form av billetter.

Hvorfor er Trøndelag et av få fylker som ikke evner å nyttiggjøre seg av en så gunstig statlig finansieringsordning? Samfunnsøkonomiske analyser fra gjennomførte ferjeavløsningsprosjekt ligger fritt tilgjengelig. Hva er det fylkespolitikerne i Trøndelag ikke forstår hvor andre fylker nyttiggjør seg ordningen? Vedta som minimum å beregne alternative kostnader ved fortsatt fergedrift på alle fergesamband i fylket. Svaret vil garantert overraske. Også det å fortsette som før. Alt har sin pris.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå