Dramatiske kutt i Nav

Trondheim kommune bør styrke sitt eierskap i Nav, og ikke svekke det gjennom de foreslåtte kuttene, skriver tillitsvalgte i Nav Falkenborg.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan viser dramatiske kutt i den kommunale delen av Nav, og kan gi store hull i velferdsstatens sikkerhetsnett. Kuttene vil igjen treffe de som sitter nederst ved bordet. De vil føre til vesentlig forverring i livssituasjonen til dem som har det vanskelig fra før.

LES OGSÅ: - Han sa han skulle drepe meg

Nav er en stor og kompleks organisasjon med et meget viktig samfunnsoppdrag, omfordeling av fellesskapets midler og gi bistand til de av oss som trenger det mest. Nav består av to styringslinjer; den kommunale og den statlige – et partnerskap mellom kommune og stat. Kommunens ansvar i Nav er tjenestene som skal ivareta personer som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet og som ikke har rettigheter opp mot statlige ytelser. Her snakker vi da konkret om økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

Kvalifiseringsstønaden følger deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet et arbeidsrettet program der målet er å få personer som står langt unna arbeidslivet over i inntektsgivende arbeid gjennom tett og koordinert oppfølging. Deltakerne i kvalifiseringsprogrammet har ofte lite arbeidserfaring, lav utdanning, hull i CV-en, og kan ha utfordringer på ulike livsområder som vanskeliggjør overgangen til jobb.

LES OGSÅ: Er vi trygge på jobb?

Kvalifiseringsprogrammet i Trondheim kan over år vise til gode resultater i overgang til arbeid etter endt deltakelse i programmet. Kvalifiseringsprogrammet er en meget viktig del av løsningen på oppdraget i Nav med å få personer som i dag er avhengig av sosialhjelp over i arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse.

En deltakelse i kvalifiseringsprogrammet har flere positive ringvirkninger for den enkelte deltaker enn det at man kommer over i arbeid, selv om at det er hovedmålsettingen for programmet. Det handler også om livsmestring for den enkelte deltaker, mer ordnet hverdag, inkludering i samfunnsliv, knytte nettverk og å kunne gi sitt bidrag til fellesskapet – og hindrer gjennom dette utstøting og utenforskap.

Kvalifiseringsprogrammet slik det er organisert i dag, gir rom for å se helheten og gi god sosialfaglig oppfølging. Da kvalifiseringsprogrammet ble etablert, ble det kalt et ektefødt barn av Nav-reformen, det skulle være et eksempel på godt samarbeid mellom kommune og stat.

Trondheim kommune bør styrke sitt eierskap i Nav, og ikke svekke det gjennom de foreslåtte kuttene. Kuttene er ikke faglig begrunnet på noen måte, og vil kunne svekke forsvarlig drift av Nav-kontorene framover om de gjennomføres. At kommunedirektøren nå i sitt forslag til budsjett nærmest velger å utradere kvalifiseringsprogrammet slik vi kjenner det, er derfor en gåte. Dette er en ordning som kan bistå og har bistått mange over i arbeid i tiden programmet har eksistert i Nav-kontorene i Trondheim.

Et slikt kutt i Nav kan føre til mange konsekvenser, og her er noen eksempler som vi ser for oss som aktuelle farer om forslaget går igjennom i sin nåværende form:

  • Lengre behandlingstid enn i dag av søknader om økonomisk sosialhjelp, betydning for den enkelte mottakers økonomiske situasjon.
  • Mindre tid enn i dag til å ta individuelle og helhetlige sosialfaglige vurderinger på flere livsområder for personer som står i vanskelige livssituasjoner.
  • Enda mindre tid enn i dag til oppfølging mot arbeid og utdanning – som igjen vil bety lenge tid på sosialhjelp.
  • Mindre tid enn i dag til avklaring av mulige rettigheter på statlige ytelser som AAP og uføretrygd – som igjen vil gi lengre tid på sosialhjelp.
  • Færre ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet, vil tilsi flere deltakere pr. ansatt, som igjen vil føre til dårligere resultatet på overgang til jobb. Deltakerne kommer til å trenge lengre tid i kvalifiseringsprogrammet og dermed øker perioden man mottar kvalifiseringsstønad fra kommunen.
  • Disse kuttene vil vanskeliggjøre samarbeid med andre aktører i kommunen og samarbeidspartnere utenfor kommunen. Det kan komme til å gjøre behovet for andre tjenester større, som for eksempel helsetjenester innenfor psykisk helsevern, midlertidig bolig, kommunal bolig, oppfølging av utsatte familier, oppfølging opp mot skole m.m.
  • Kan føre til økende utenforskap og utestengning fra arbeidsliv og samfunnsliv.

Nav i Trondheim har også et unikt tilbud gjennom Jobbhuset, et tilbud som skal gi utsatte ungdommer en trygg arena for å tilnærme seg arbeidslivet. Jobbhuset har tilhold i bydelshuset på Lademoen. Jobbhuset og bydelshuset har hatt en gunstig effekt på nærmiljøet, og har en viktig rolle i områdeløftet på Lademoen. Også Jobbhuset er nå i fare for å bli offer for kommunedirektørens foreslåtte kutt.

Et annet aspekt i dette er sikkerhet. Mange ansatte i Nav har den siste tiden vært bekymret for tryggheten og sikkerheten i egen arbeidshverdag. Nav-ansatte utsettes for vold, trakassering og trusler i sitt arbeid. Sett i lys av den ytterst tragiske hendelsen ved Nav Årstad i Bergen nylig, der en Nav-ansatt ble drept mens hun utførte jobben sin, så er sikkerheten for Nav-ansatte et viktig område å se nærmere på.

Det har blitt jobbet godt med sikkerheten i Nav-kontorene i Trondheim, men sikkerhetsarbeid handler om mer en fysiske tiltak, alarmer og sikkerhetsrutiner. Godt relasjonsarbeid er godt sikkerhetsarbeid. For å kunne oppnå gode relasjoner mellom bruker og veileder, så må det eksistere gode rammer for godt sosialfaglig arbeid i Nav. Det må være tid og rom slik at bruker kan bli kjent med sin veileder og omvendt.

Disse rammene er ikke på plass i tilstrekkelig grad i dag, og med disse kuttene så vil situasjonen kunne forverre seg ytterligere. FO ønsker seg politikk, ikke pleksiglass! FO har store forventninger til at politikerne som sitter med flertallet i bystyret griper inn og gjør om dette forslaget, slik at vi kan opprettholde og forbedre rammene for godt sosialfaglig arbeid i Nav-kontorene i Trondheim.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå