Barnehageplass til alle – eller kvalitet i tilbudet vi allerede har?

Når debatten nå på nytt dukker opp i forbindelse med budsjettforslaget til Trondheim kommune, ønsker vi å realitetsorientere nybakte foreldre om ressurssituasjonen i barnehagene i dag.

Inntil sektoren får penger, må ressursene prioriteres til de lovpålagte oppgavene for å sikre et trygt og forsvarlig tilbud til barna som allerede går i barnehage, skriver utdanningsforbundet.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 23. oktober slås det opp at Torstein (snart ett år) er budsjettaper. Som desemberbarn er han født fire dager for seint til å få barnehageplass i år. Dette oppslaget kan sees i sammenheng med debattinnlegget fra Geirmund Lykke, leder av oppvekstkomiteen, i samme avis 21. oktober med tittelen: «Dårlig nytt i Hurdalsplattformen». Lykke viser til at dersom Trondheim kommune skal kunne gjennomføre kontinuerlig opptak av ettåringer, eller to opptak i året, så ble dette i 2016 anslått til å koste 200 millioner kroner for kommunen. I den nye regjeringsplattformen ligger det ikke forslag om å utvide dagens rett til barnehageplass, og staten vil dermed ikke dekke disse utgiftene.

Utdanningsforbundet Trondheim har full forståelse for at foreldre ønsker barnehageplass fra barnet fyller ett år, og at det kan være krevende å finne løsninger for barnepass i de månedene man må vente på plass. Når denne debatten nå på nytt dukker opp i forbindelse med budsjettforslaget til Trondheim kommune, ønsker vi å realitetsorientere nybakte foreldre om ressurssituasjonen i barnehagene i dag.

Les også: Runar flyttet fra Grünerløkka til kommunen som vokser raskest i Trøndelag

Som det går fram i avisoppslaget om elleve måneder gamle Torstein, så er både Sp's Marte Løvik, SVs Mona Berger og ordfører Rita Ottervik kritiske til de foreslåtte kuttene i barnehagetiltak i 2022. Dette er en bekymring vi deler. Trondheim kommune har lavere ressursbruk til barnehage sammenliknet med snittet for storbyene i Norge. Utdanningsforbundet Trondheim har over år krevd en økt satsing på kvaliteten i barnehagene, blant annet ved å kreve at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid. I Trondheim er situasjonen nå at det kun er mellom 1,5 – 3 timer per dag at barnehagene innfrir normene som skal sikre at det er nok barnehagelærere og ansatte til å gi barna et forsvarlig pedagogisk tilbud.

I fjor høst fikk Utdanningsforbundet Trondheim synliggjort at oppvekst- og utdanningssektoren i kommunen er underfinansiert. Den økonomiske situasjonen for barnehage er minst like krevende som den er for skole. Spagaten mellom det som er økonomisk forsvarlig og det som er pedagogisk forsvarlig, er noe lederne kjenner som en stadig mer krevende balansegang. I forrige uke ble kommunedirektørens forslag til budsjett for de neste tre årene lagt fram. Heller ikke i år var dette lystig lesing for oppvekstsektoren.

Et av forslagene innebærer å utsette videre grunnbemanning i barnehagene til 2024. I tillegg forventes det at flere barn skal få hjelp innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. Samtidig vet vi at sykefraværet i barnehagene er skyhøyt, og at det har vært det i lang tid. Tilgangen på vikarer er svært utfordrende. Vi befinner oss i en ond sirkel der underbudsjettering fører til dårlig bemanning, som fører til høyt sykefravær og enda dårligere bemanning. Denne situasjonen er kritisk, ikke minst for de yngste barna. I praksis fører dette til at det ofte er for få ansatte på jobb til å gi barna trygge rammer, og det høye sykefraværet gjør at mange barn stadig møter nye og ukjente vikarer i sitt første møte med barnehagen.

LES OGSÅ: Lindboe svarer Lykke: Private barnehager er løsningen

Det har skjedd en stille revolusjon når det gjelder barnehagens rolle i samfunnet. Barnehagen slik den var for bare 10–15 år siden er noe helt annet enn den er i dag. Primærsosialiseringa har i økende grad flyttet seg fra familien til barnehagen. På 80- tallet hadde 20 prosent av barna barnehageplass. Så seint som i år 2000 var det knapt 27 prosent av ettåringene som gikk i barnehage. På landsbasis går i dag 93 prosent av alle barn mellom ett og fem år i barnehage. Trondheim er den storbyen i landet der flest ettåringer har barnehageplass med en dekningsgrad på 92 prosent. Utviklingen har også gått i retning av at de aller fleste barn har heltidsplass, noe som innebærer lang oppholdstid.

Denne store samfunnsendringen har det vært forbausende stille om i det politiske ordskiftet, og parallelt med denne utviklingen har det kommet lovendringer som pålegger barnehagene en rekke nye oppgaver. Den ferskeste er endringen i barnehageloven som trådte i kraft 1. januar 2021, som skal sikre at alle barn skal ha et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Ingen er uenig i intensjonene bak disse lovendringene, men dessverre er det slik at når det kommer endringer i lovverket som får konsekvenser for driften og organiseringen av barnehagene, så er disse aldri fullfinansiert. Det betyr at strikken strekkes stadig lenger for hva de ansatte skal få til innenfor de gjeldende rammene.

Samfunnsmandatet til barnehagen har endret seg dramatisk på svært kort tid. Ressursbruken har ikke fulgt etter i samme tempo. Som fagforening og som profesjon vet vi mye om hva kvalitet i barnehagen er. En styrket bemanningsnorm kombinert med lavere gruppestørrelser er to svært viktige grep for å sikre kvalitet for barna og få ned sykefraværet. I tillegg er det behov for mer ressurser til ledelse og til spesialpedagogisk hjelp. Samlet vil dette regnestykket kreve langt større ressurser enn det ser ut til å være rom for i kommunebudsjettet, men som vi håper politikerne i Trondheim vil gjøre alt de kan for å rette opp i.

Sett i lys av dette kan vi ikke anbefale politikerne å prioritere barnehageplasser til de barna som ikke har rett på plass. Før rettigheten kan utvides, må det bevilges friske midler til sektoren. Enn så lenge må ressursene prioriteres til de lovpålagte oppgavene for å sikre et trygt og forsvarlig tilbud til barna som allerede går i barnehage, og en arbeidssituasjon som gjør at de ansatte klarer å stå i jobben.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


Nylig skrev Adresseavisen om lille Torstein som rammes av forslaget til kommunebudsjett for Trondheim kommune.  
    
      (Foto: MORTEN ANTONSEN)

Nylig skrev Adresseavisen om lille Torstein som rammes av forslaget til kommunebudsjett for Trondheim kommune.   Foto: MORTEN ANTONSEN

På forsiden nå