Kommunen sviktet Gnist Trøa

Torhild Flisnes, kronikkør.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Gnist Trøa barnehage (GT) ble etter tilsyn stengt i 2020. Dette skapte så store protester at kontrollkomiteen bestilte en forvaltningsrevisjon av tilsyn med barnehager i Trondheim kommune. Kommunens egen revisjon ble benyttet i stedet for en stor, uavhengig aktør som Deloitte, BDO, Ernst&Young, el.l. Kommunen brukte 12 millioner på saken og revisjonen brukte ca. ett år på å gi tilsynet grønt lys.

Revisjonen skulle se på om tilsynet ble organisert og gjennomført på en hensiktsmessig måte, hvordan avvik ble håndtert og om kommunen hadde hensiktsmessig dialog underveis med barnehageeier, barnehagens ledelse, ansatte og foreldre.

LES HELE REVISJONSRAPPORTEN HER (ekstern lenke)

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Barnehageloven er klar på at barnehageeier skal ha tillit til tilsynet, det skal være god dialog og tilsynsmyndigheten skal lage en plan for tilsynet som er kjent for eier, ansatte og foreldre.

Jeg siterer fra revisjonsrapporten side 46: «… veiledningen og samtalene var knyttet til grunnleggende forhold, og at ansatte ikke greide å vise at de kunne reflektere eller hadde et kompetansenivå som de kunne ta i bruk.» Kan dette oppfattes som annet enn ren sjikane? Var det ikke hjelp og støtte for å unngå brudd på barnehageloven tilsynet var lovpålagt? Flere ansatte varslet i media at de ikke fikk noen konkret veiledning og at de tvert om ble motarbeidet av kommunen, slik en sak i Adresseavisen 29 juni i fjor viser.

Revisjonen viser fem bekymringsmeldinger, seks klager og 13 enkelthenvendelser i perioden 2013 til GT ble stengt. 13 kom rett etter at fagenheten for oppvekst og utdanning arrangerte foreldremøte, og henvendelsene ble av mange betraktet som fremprovosert. Kommunen informerte da om at de muligens ville overta driften i en begrenset periode. De innrømmet overfor revisjonen at de ikke hadde grunnlag for si dette da, ifølge side 42 i revisjonen). På tross av 17 såkalte «veiledningsmøter», var inntrykket at kommunen altfor tidlig ønsket å stenge og overta driften. De fikk etter hvert kjøpt GT og driver nå egen barnehage der.

Fagenheten manglet tillit til at GT var åpen om sine utfordringer, og hadde derfor dialog med enkeltforeldre. Det gjorde at konfliktnivået økte. De involverte foreldrene altfor sent, først etter at de hadde skrevet tilsynsrapporten, kommer det frem i revisjonen.

GT mener kommunen blandet rollene som barnehageeier og barnehagemyndighet, særlig da kommunaldirektøren i 2019 stadig uttalte seg ufordelaktig om barnehagen til media. Foreldrene fikk brev om tilbud i kommunens egne barnehager, og i Adresseavisen 15. februar 2019 sier direktøren: «Dette er en barnehage vi har fulgt med siden 2014. Vi varslet dem i sommer om at vi vurderte stenging.» GT mener hun innlemmet seg selv i prosessen, står det på side 51 i revisjonsrapporten.

Jeg mener barnehagen fremsto som svært endringsvillig, ydmyk og lydhør. De innrømte uheldige hendelser, men ikke at loven er brutt, og de viste til store kvalitetsløft. De var uenige i kommunens fremstilling av fakta, og viste blant annet til at de gjennomførte den nye bemanningsnormen ett år før tiden.

I desember 2019 var det allmøte for foreldre. Møtet blir nevnt av revisjonen, men den gir ingen informasjon om hva som foregikk der. Ifølge foreldrenes debattinnlegg i Adresseavisen 10. desember presenterte kommunaldirektøren en svært uheldig kobling mellom observasjon og påfølgende mulighet for fast stilling i kommunen. Observatører uten faste stillinger ble invitert til å søke ledige stillinger internt, sa Nereid i etterkant.

Barnehagen hadde 90 barn, og 74 svært fornøyde foreldre forlangte i debattinnlegget hele prosessen gransket. De hadde full tillit til GT, og mente observatørene var en stor belastning. Oppdraget var å notere negative ting, og foreldrene mente de var sterkt påvirket av sin ledelse.

Hvorfor poengterer ikke revisjonen dette? Hvem ville ikke blitt ivrig med å finne feil og jakte syndebukker hvis det ble flust med gode stillinger å søke på?

Barnehagen leide inn observatører fra Nasjonalt kompetansesenter for barnehager som var til stede samtidig med kommunens observatører. De ga flotte tilbakemeldinger.

Kommunaldirektøren gikk av «som en skadeskutt rype», et uttrykk hun selv benyttet i Adresseavisen, og fallitterklæringen var et faktum: «Fagenheten har uttalt at de ikke kom i posisjon til å ha dialog med ansatte i tilsynet med GT,» står det i revisjonen.


Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


Jeg mener barnehagen fremsto som svært endringsvillig, ydmyk og lydhør, skriver en lærer i Trondheims-skolen.  
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Jeg mener barnehagen fremsto som svært endringsvillig, ydmyk og lydhør, skriver en lærer i Trondheims-skolen.   Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå