Fortetting for enhver pris?

Saken oppdateres.

Den 11. januar skal detaljregulering av Dyrborg opp i Bygningsrådet. Det er lagt opp til store blokker i et område som i dag er grønt og preget av småhusbebyggelse. Vi er begge utdannet arkitekter, har lang erfaring og har bodd i området i mange år. Vi mener volumet er alt for stort i forhold til tomta. Siden tomta er ekstremt bratt er det store volumet mye mer krevende enn på en like stor, men flatere tomt. Det er derfor ikke relevant at det er veldig lav tetthet i prosjektet slik utbygger hevder i Adressa 27. desember. Det vil bli store høydeforskjeller i terrenget, med store skjæringer og støttemurer. Dette vil bli sår i landskapet og godt synlig fra byen. Det vil også føre til barrierer for de som skal bevege seg i området.

Les også: Vil bygge 53 boenheter på bratt tomt: – Blir veldig synlig fra Trondheim sentrum

I Adressa 27. 12. 2021 og 07. 01. 2022 ble prosjektet illustrert med bilde fra saksdokumentene. Vi mener dette bildet gir et feil inntrykk av prosjektet. Fjernvirkningen av prosjektet er delvis kamuflert, ved at de høyeste bygningsvolumene er mørke og "går i ett" med bakgrunnen og at illustrasjonen viser stiliserte volumer i nabobebyggelsen. Vi har derfor satt sammen en illustrasjon (kombinert av illustrasjonene som finnes i saksgrunnlaget) for å vise hvordan det vil framstå uten slike visuelle "grep" i presentasjonen:

Fjernvirkning, sett fra Elvegata. Illustrasjon satt sammen av Kjerstin Moseid Bryhni på bakgrunn av illustrasjoner i saksgrunnlaget.  

I tillegg til utbyggingens volum, stedskvalitet og visuelle uttrykk, er det mange faktorer som vi mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i saken.

Farlig trafikksituasjon. Det er en stor økning av antall biler som skal ut i et allerede presset lokalvegnett. Utkjøring til Byåsvegen blir meget krevende med så mange biler. Vi er også bekymret for sikkerheten til gående siden trafikkbildet blir veldig uoversiktlig i ett bratt og trangt område.

Usikker skoleveg. Som foreldre til barn i området ville vi aldri ha latt våre barn ha Byåsvegen, med sine svært smale fortau, stor trafikk og ofte utilfredsstillende brøyting, som skoleveg. I reguleringsforslaget er det foreslått å bruke de smale fortauene i Byåsvegen som skoleveg, både til Ila og Åsvegen. Vi kan ikke se at det er forsvarlig eller ønskelig skoleveg for barn i Trondheim kommune.

Debatt: Nei til å fylle villaområdet på Dyrborg med blokker

Fare for ras. Vi har selv bygget ut på våre eiendommer og vet at det er krevende geotekniske forhold i området. I ingeniørgeologisk rapport er det vist til observert risiko for kileutglidning i området. Dette er etter vår erfaring IKKE avgrenset til det som er observert og rapportert, men gjelder hele området. Vi mener dette er en mulig stor sikkerhetsrisiko ved utbygging i den bratte skråningen. I tillegg er det i skråningen mye løs stein fra tidligere terrengbearbeidinger. Vi frykter at det kan skje utglidninger eller ras i det bratte området. Da blir det stor fare også for alle som ferdes i Byåsvegen.

Tap av naturmangfold og naturkvaliteter. Skråningen som er tenkt bebygd er en "grønn ramme" rundt Midtbyen, fra Ila og opp mot Byåsen. Den grønne skråningen er viktig for inntrykket av Trondheim. Siden terrenget er så bratt er det nesten aldri noen mennesker som beveger seg i skråningen. Her får dyrene og naturen være i fred. Fra våre vinduer ser vi daglig rådyr i skråningen under oss. Ikke sjelden også grevling, flaggermus, rev og hauk. Det er et yrende fugleliv i skogen. Dette er virkelig en av byens gjenværende naturlige områder. For naturmangfoldet er det viktig med sammenhengende grønne korridorer; fra marka, mot elva og sjøen. Dette området er en viktig del av en slik grønn korridor. Dette er ikke vurdert i rapporten om naturmangfold. Vi finner dette underlig.

Manglende dialog med naboer i prosessen. Vi ser i Adresseavisen at utbygger mener det er gjennomført en omfattende prosess med naboene. Vi, og mange av naboene våre som er direkte berørt av prosjektet, har ikke blitt kontaktet eller har diskutert dette med utbygger siden det var et felles informasjonsmøte i november 2016.

Fortetting og bygging i eksisterende nabolag er et krevende tema. Vi er ikke mot fortetting. Men vi mener at det må gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte og med hensyn til trafikk, stedskvalitet og naturmangfold. I dette tilfelle er utbyggingen som forslås for stor for dette området.

Les flere kronikker på Midtnorsk debatt her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå