Den private eiendomsretten står ikke for fall

Det finnes ikke grunnlag for å bruke reguleringssaken om Valentinlyst gård som eksempel på at den private eiendomsretten i Trondheim står for fall., skriver toppolitiker i Trondheim.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

I et innlegg i Adresseavisen 27. januar 2022 blir vi utfordret av Gjermund Grimsbo på om den private eiendomsretten i Trondheim står for fall. Bakgrunnen er regulering av nye boliger ved Valentinlyst gård. Et av konfliktpunktene i denne saken, som vi også oppfatter er tema i det aktuelle leserinnlegget, er adkomstvegen i sør, som kan omtales som alleen.

LES OGSÅ: Sier nei til at naboer må gi fra seg grunn, for at nye boliger skal bygges

Denne ble ved behandling av saken regulert til adkomst for nødtransport, og tillates også brukt som gang- og sykkelforbindelse. Denne adkomsten er den historiske hovedadkomsten til Valentinlyst gård, og er regulert til vegareal også i gjeldende reguleringsplan fra 1965.

Ettersom Valentinlyst gård allerede eier deler av denne adkomsten, og har bruksrett til den, var det også tema i saken om ikke Valentinlyst gård allerede kunne ha rett til å benytte alleen som adkomst for nødkjøretøy, også etter utbygging. Dette er imidlertid et spørsmål som, uten regulering og uten enighet mellom eiere, måtte blitt avgjort av domstolen.

Det er ikke opp til oss å spekulere i hva som ville vært utfallet av en slik sak, men det er på det rene at utbygger selv har både bruksrett og delvis eierskap til alleen. At bystyret regulerte alleen til felles adkomst, åpner for at beboere ved Valentinlyst gård kan sykle og gå gjennom alleen, og ha sikkerhet for at nødkjøretøy har adkomst ved behov. Reguleringen sikrer samtidig at øvrige involverte eiendommer har regulert adkomst, dersom spørsmålet om fradeling av tomter eller utvidelse av antall boenheter ved disse eiendommene aktualiseres.

LES OGSÅ: Tilbudt 350 000 kroner for halve tomta – retten ga 1,5 millioner

Når det gjelder arealet i hoveddelen av Pottemakervegen, som også reguleres gjennom denne planen, så er dette opplyst fra kommunedirektøren å utelukkende være offentlig vegareal, eller kantareal til veg. Det har vært diskutert om denne delen av Pottemakervegen var nødvendig å regulere i forbindelse med planforslaget for Valentinlyst gård. Dette er et spørsmål som sikkert kan besvares på flere måter. Ønsket om å rydde opp i forholdene på det som inngår i det offentlige vegnettet, og å bedre trafikksikkerheten langs en mye brukt skoleveg, gjorde at vi konkluderte med at det var riktig å inkludere dette i planen.

Vi håper dette innlegget kan være oppklarende for noen av de vurderingene vi har gjort i denne saken, og hvorfor konklusjonen ble som den ble. Det er viktig å få fram at det er flere nyanser i denne saken, og mange avveininger som er gjort i alle partier. Det finnes ikke grunnlag for å bruke reguleringssaken om Valentinlyst gård som eksempel på at den private eiendomsretten i Trondheim står for fall. Det gjør den ikke.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå