Et godt bo- og tjenestetilbud for de med utviklingshemming

Trondheim kommune må sikre at alle kommunens innbyggere med utviklingshemming får et godt bo- og tjenestetilbud, skriver innleggsforfatteren. Privat 

Saken oppdateres.

I over ti år har mange medlemmer i Trondheim kommune beklaget seg over et bo- og tjenestetilbud uten tilstrekkelige kvaliteter. Statsforvalterens tilsyn og kommunens internrevisjon gir støtte for kritikken. Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU Trøndelag fylkeslag registrerer med glede nyere signaler både fra Trondheim kommunes administrative og politiske ledelse om å forbedre situasjonen.


#minvalgkampsak: rettigheter for folk med utviklingshemning

Lovbrudd i 70 prosent av sakene. Hva vil politikerne gjøre?

Valgkampen nærmer seg. Partiprogrammene ligger klare, men levekårene til mennesker med utviklingshemning er som vanlig uteglemt.


NFU Trøndelag fylkeslag vil minne Trondheim kommune om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 4, punkt 3 som sier:

«I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem.»


En slik brukermedvirkning vil være nyttig for kommunen. Våre medlemmer har både egne og andres erfaringer med hvilke forhold som fungerer og hvilke forhold i Trondheim kommunes bo- og tjenestetilbud som nødvendigvis ikke fungerer like godt. NFU kan være en god premiss- og informasjonsleverandør. Vi har også erfaring fra andre byer og kommuner som kan være nyttig i Trondheim kommunes arbeid på feltet. Trondheim kommunes brukerinvolvering bør starte med problemdefineringen og vedvare minst til evaluering av iverksatte tiltak.

I arbeidet med å etablere et godt bo- og tjenestetilbud også for Trondheim kommunes innbyggere med utviklingshemning, bør en i tillegg til lovverket og budsjettmessige forhold også vektlegge CRPD som Norge har forpliktet seg til å følge. Hurdalsplattformen slår fast at konvensjonen skal gjøres til norsk lov, og Trøndelag er valgt ut til et forsøksfylke med tanke på implementering av konvensjonen i kommunal sektor.

Trondheim kommune er ikke den eneste kommunen som sliter med å etablere et godt bo- og tjenestetilbud. Men Trondheim kommune er blant de kommunene som har de beste forutsetningene for å løse utfordringene. Gode løsninger fra Trondheim, vil ha overføringsverdi til andre kommuner.

Årsmøtet i NFU Trøndelag fylkeslag ber Trondheim kommune snarest legge forholdene vel til rette for et godt og konstruktivt samarbeid med NFU for å sikre at alle kommunens innbyggere med utviklingshemming får et godt bo- og tjenestetilbud.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå