Dette er et åpent brev til styret ved St Olavs hospital og styret i Helse Midt-Norge HF. Brevet er signert av elleve overleger og to spesialsykepleiere. Les alle navnene nederst i saken.

Helseplattformen, journalverktøyet fra Epic Systems Corporation, har ikke svart til forventningene. Med den kunnskapen vi har i dag er det grunn til å se etter andre alternativer. Erfaringer fra andre land og fra legevakten i byen vår taler også for det. Målene med innføringen blir ikke innfridd og vi som har ansvar for behandling av pasienter frykter for deres sikkerhet. Journalverktøyet er såpass lite brukervennlig og uoversiktlig at det vil medføre redusert effektivitet.

Vi vet dermed at vi styrer mot sterkt redusert kapasitet. Alt vil ta mer tid. I lang tid. Færre pasienter vil få behandling og ventelistene vil øke. Bufferkapasitet finnes ikke. I dag har vi allerede lange ventelister for utredning og behandling. Å legge opp til en drift som gjør at vi behandler færre pasienter, er ikke forenelig med vårt samfunnsoppdrag.

Vi hører at det bare er å øve mer, men et journalverktøy skal ikke være så krevende at man må kurses i mange måneder. Vi har i dag et velfungerende elektronisk journalsystem som er pålitelig og selvforklarende. Fagpersonell utenfra kan ta det i bruk uten opplæring.

Ledere ved St Olavs hospital erkjenner at de sannsynligvis ikke ville valgt Epic dersom de stod ovenfor valget i dag.

I Norge er det kun Midt-Norge som kommer til å ta dette i bruk. Resten av landet vil bruke Dips/ Dips Arena som er et norskprodusert, velfungerende journalverktøy tilpasset norske forhold. Den nye versjonen Dips Arena er betydelig mer brukervennlig enn Epic og krever ikke mye opplæring. Det er nylig innført ved flere norske sykehus, uten at det rapporteres om verken effektivitetstap eller større problemer.

Målet om «én innbygger – én journal» blir ikke oppnådd da de færreste i primærhelsetjenesten kommer til å ta det i bruk.

I Dagens medisin kunne vi nylig lese at over seks hundre finske leger har sendt klage til det finske helse- og sosialtilsynet på Apotti (som tilsvarer Helseplattformen, levert av Epic). Klagen omhandler både at systemet i seg selv er upålitelig, som for eksempel at «medisiner som egentlig var tatt bort, dukket opp igjen» uten annen forklaring enn feil i systemet. «Viktig informasjon, resultater av ulike undersøkelser, behandlingsplaner og oppsummeringer forsvinner eller blandes sammen med ikke essensielle data». «Systemet beskrives som å være så lite intuitivt, komplisert og tidkrevende at det å bruke det utgjør en fare for feil».

Dette er informasjon som bør tas på alvor.

Til tross for at klinikere ved sykehuset har meldt bekymring til ledelsen om faren for pasientsikkerheten, får vi til svar at dette skal innføres. Vi står igjen med at ledelsen på sykehuset vil innføre det nye journalsystemet Epic/ Helseplattformen fordi:

  • Det ble bestemt i 2019

  • Det er brukt 3,8 milliarder

Er dette gode nok argumenter?

Foreligger det beregninger på hva det faktisk koster å ta det i bruk? Hva blir kostnaden i effektivitetstap? I tap av liv og helse? I antall sykemeldinger hos de ansatte?

Vår kollega Martin Altreuther etterspurte i en kronikk i Adresseavisen 25.08.22 om styret har en plan B dersom driften etter innføringen blir uforsvarlig. Foreligger det en slik plan?

Vi kan nå velge å unngå en usikker framtid for pasientene våre.

Kjære styret ved St Olavs hospital og styret i Helse Midt-Norge HF. Ta det vanskelige valget. Velg en enklere kurs. Stopp innføringen av Helseplattformen nå.

Mie Cappelen Skovholt

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon bryst- og endokrinkirurgi

Monica Jernberg Engstrøm

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon bryst- og endokrinkirurgi

Kristin Helset

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon bryst- og endokrinkirurgi

Benjamin Rajabi

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon leger gastroenterologisk kirurgi

Harriet Birke

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon leger urologisk kirurgi

Martin Ekkehard Altreuther

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon Karkirurgi

Per Even Storli

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon leger gastroenterologisk kirurgi

Kjersti Ausen

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon plastikkirurgi

Mina Lam

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon karkirurgi

Erling Bringeland

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon leger gastroenterologisk kirurgi

Tor Eivind Bernstein

Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon leger gastroenterologisk kirurgi

Nina Grauff Erntsen

Spesialsykepleier i onkologi

Solveig Oddrun Bones

Spesialsykepleier i onkologi

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe