Adresseavisen har snakket med unge som ble uføre før de fylte 30 år, Silje-Marie Steindal (35) og Ida-Johanne Slåttli (24) er noen av de som har delt om sitt liv som ung ufør.

Den gode velferdsstaten vår som skal omfavne og være til for de av oss som trenger den mest, opplever utfordringer med en boom av stadig økende andel unge uføre. Nesten 40 000 unge under 34 år er uføretrygda. Som ung politiker bekymrer det meg at hver tiende person i arbeidsfør alder, nå er uføretrygda i Norge. Det er særlig bekymringsfullt at politikerne ikke har mestret å motvirke at flere unge blir en del av denne historisk store og økende uføretrygdgruppa.

I årene fremover er politikernes fremste oppgave å satse med forebyggende tiltak. 115 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, barn av foreldre med lav inntekt har større sannsynlighet for psykiske lidelser. Oppvekstbakgrunn i fattigdom må forebygges med sosialt utjevnende tiltak i de fellesskapene barna tilhører. Derfor trenger barna lav makspris i barnehage, gratis skolemat, billigere kontingent i idrett, og gratis SFO.

Det er også en økning i andel unge uføre som ikke har fullført videregående opplæring. Vi må styrke grunnbemanningen i det pedagogiske tilbudet i barnehagen og opplæringstilbudet i skolen. Skolen har behov for et godt tverrfaglig lag rundt eleven.

Elevene som strever, trenger rask hjelp. Tidlig innsats forebygger utfordringene i skolen. Ungdata-undersøkelsen viser en gradvis økning i andel ungdomsskoleelever med psykiske helseplager. I det rødgrønne kommunebudsjettet prioriterer vi 4,3 millioner neste år og like mye i 2024 til flere helsesykepleiere.

Da jeg var elev på Tiller videregående skole hadde vi forsøket med Nav-veileder i videregående skole. Nav i skolen var en forsøksordning fra 2013 til 2019 med oppsøkende, forebyggende arbeid, tett og tidlig innsats for å øke andelen elever som fullfører videregående opplæring. Neste år innfører regjeringen en ungdomsgaranti som skal bidra til at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid. Det skal bli flere veiledere ved Nav-kontorene.

Jeg mener at regjeringen også må innføre en permanent ordning med Nav-veiledere i alle videregående skoler. Det er behov for et samarbeid mellom skolen, Nav og spesialisthelsetjenesten. Det er slik vi kan forebygge psykiske vansker og gi tidlig hjelp til unge som står utenfor opplæring eller arbeid. Samfunnet trenger også mer kompetanse, derfor må det allerede nå forskes på unge uføre. Vi må få mer forskning på unge uføre som har vært ufør livet ut, og senere blir minstepensjonist. For å bli innvilget uføretrygd er det mye fokus på diagnose etter en periode med sykemeldinger og arbeidsavklaringspenger.

«Jeg føler at uføretrygd er en livstidsdom. Sånn sett kan det være lurt å kalle den stønaden man gir til unge, for noe annet enn «uføretrygd», som virker veldig definerende.», sier Ida-Johanne Slåttli.

Ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte er 40 prosent av de unge uføre 18 eller 19 år når de får uføretrygd. Kanskje er det for tidlig å bli erklært ufør i så ung alder, man kan jo bli formet av et Nav-system som erklærer unge uføre før de er 20 år. Unge har fremtiden foran seg, selv om den psykiske helsen sviktet tidlig i ungdomsårene. Nav-direktør Hans Christian Holte og arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) bør vurdere en minstealder før samfunnet erklærer våre unge som uføre, det bør vurderes andre ytelser med anstendig inntekt for de som strever og er under 30 år.

I november ble det over en million pensjonister i Norge. Om politikerne ikke klarer å snu trenden med økende antall unge uføre, kan det hende at velferdsstaten har flere uføre enn pensjonister i fremtiden. Det blir en tung bør som ikke er bærekraftig for velferdsstaten, og skattebetalerne som finansierer vår felles velferd.

«Leave no one behind», er løftet i 2030-agendaen for FNs bærekraftmål. Det forplikter oss til å ikke etterlate mennesker i vanskelige tider i livet. Vi må alltid gjøre mer for våre barn og unge. De må vi kjempe for og ikke gi opp. Våre barn og unge fortjener et samfunn som gir de flere muligheter til å mestre motgang i livet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!