Det skal være trygt å gå på jobb i Norge. Men tallene viser noe annet. De siste fem årene har 143 dødd i det landbaserte arbeidsliv. Det er skremmende høye tall som gir både menneskelig lidelse og store samfunnsøkonomiske tap. På tross av det, ser vi at enkelte arbeidsgivere ikke prioriterer helse, miljø og sikkerhet (HMS) høyt nok.

Alle arbeidsplasser skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet, mister livet eller blir syke på grunn av arbeidet. Sentralt for å lykkes med dette er det systematiske arbeidsmiljøarbeidet der tillitsvalgte og verneombud har en aktiv rolle.

Forskning viser at arbeidstakere fra Øst-Europa har 3,2 ganger høyere risiko for arbeidsskadedødsfall enn norske arbeidstakere. De var også overrepresentert i antall arbeidsulykker som medførte sykefravær utover ulykkesdagen. I tillegg er det grunn til å tro at det er store mørketall.

Manglende oppfølging av sikkerhet til utenlandske arbeidstakere skyldes flere forhold. Ofte preges arbeidsforholdet av uklar ansvarsfordeling der man skylder på hverandre når mangler oppdages. Her viser rapporter at fravær av engasjement og forpliktelse til sikkerhet blant lederne er en viktig årsak. Vi i LO ser også at innleie i de mest risikoutsatte næringene, som bygg- og anlegg kan være en årsak til at arbeidsgivere i mindre grad følger opp sikkerhetstiltak. Forhåpentligvis kan regjeringens nye regler for innleie ha en positiv innvirkning for sikkerheten til arbeidstakerne.

Det organiserte arbeidslivet er nøkkelen til å forebygge alvorlige arbeidsulykker. Samarbeid utgjør en faktisk forskjell for de ansattes arbeidshverdag og sikkerhet. Vi mener at et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle. Hvor de ansattes HMS ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, sterkt lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår.

LO jobber også for mer ressurser til tilsynsmyndighetene, samt styrke muligheten for sanksjoner mot et useriøst arbeidsliv. Det er først når vi har muligheten til å ramme useriøse virksomheter økonomisk, at man bedre kan bekjempe det useriøse arbeidslivet og ulykker som følge av det.

Ingen skal måtte dø på jobb. Vårt felles mål må være at alle skal komme trygt tilbake fra jobb, like mye om du skal hjem til familien i Øst-Europa som Trøndelag.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.