Rita Ottervik og Tore O. Sandvik må ta hovedansvaret for konflikten som har oppstått mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i spørsmålet om hvordan bil- og kollektivtrafikken i Midtbyen skal organiseres når metrobussene kommer.

Torsdag valgte bystyret i Trondheim å utsette saken der de skulle si sitt om hvorvidt Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate skulle stenges for gjennomkjøring, og om den nye metrobussen skal ha midtstilte eller sidestilte holdeplasser.

Årsaken til utsettelsen er at fylkeskommunen og kommunen ikke er enige. Utsettelsen fører til at kommunen må forhandle med fylkeskommunen før et likelydende vedtak kan fattes i de to politiske organene. Siden fylkesutvalget var først ute med sitt vedtak, har ikke kommunen noe mandat fra bystyret å gå inn i forhandlingene med. Det er et dårlig utgangspunkt når man skal forhandle.

Trondheim kommune er regulerende myndighet innenfor kommunens grenser, men skal regulere på veier som eies av fylkeskommunen. Fylket har ansvaret for kollektivtrafikken også i Trondheim, og prosjektet styres gjennom Miljøpakken. Skal tiltak gjennomføres, må det skje etter enighet mellom de to partene. I tillegg sitter Statens vegvesen og Jernbaneverket i kontaktutvalget som koordinerer Miljøpakken. I praksis har alle fire parter vetorett. Det er en tungrodd prosess som svekker politisk kontroll og åpenhet.

Organisasjonsformen er bestemt av sentrale myndigheter og kan neppe endres med det første. Det er den politiske ledelsen i kommunen og fylkeskommunen som må sørge for at beslutningsprosessen blir bedre.

Vi må kunne forvente at Ap-ordførerne i kommunen og fylkeskommunen, Rita Ottervik og Tore O. Sandvik rydder opp i konfliktene rundt Miljøpakken i Trondheim. Hvis ikke stiller de både kommunen og fylkeskommunen i et dårlig lys.