Det hører ingensteds hjemme å straffe folk økonomisk for å gå fra uføretrygd til arbeid.

NRKs sak fredag morgen om en tidligere uføretrygdet som har blitt straffet økonomisk fordi hun har fått seg jobb, viser hvor galt det kan gå når firkanta regelrytteri overstyrer sunn fornuft. Det strider dessuten mot noe av intensjonen bak det sosiale sikkerhetsnettet som trygdeordningene skal være. I slike saker må Nav bli flinkere til å utvise skjønn og ikke fatte vedtak som strider mot selve arbeidslinja i sosialpolitikken: At det skal lønne seg å jobbe.

Guri Anne Egge fra Bergen har fått krav fra Nav om å betale tilbake cirka 40 000 kroner av trygda hun mottok i starten av året. Siden april har hun vært i fast jobb. Det er gode grunner til at Nav har regler for kombinasjon av arbeid og uføretrygd. På den ene siden skal det lønne seg å arbeide, men forankret i arbeidslinja er det grenser hvor mye man kan tjene ved siden av uføretrygd før inntekten påvirker trygdeytelsen.

Problemet i Egges sak, er at inntektsgrensen gjelder for kalenderåret. Da kan den brukes mot folk som går fra uføretrygd til arbeid. Alle ønsker jo at flest mulig skal gjøre nettopp det. Fordi hun har jobbet siden april, har hun tjent for mye i løpet av året og fått krav om å betale tilbake trygd fra før hun kom i jobb. Dermed straffer systemet folk som går fra uføretrygd til arbeid.

Omtrent samtidig som Egge fikk krav om å betale tilbake til Nav, fikk hun Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris. Den fikk hun for sitt engasjement for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I begrunnelsen heter det at hun har kjempet på det private plan for å kunne være mor og delta i samfunns- og arbeidsliv på linje med ikke-funksjonshemmede. At Nav i praksis straffer heller enn å bejuble det, hører ingensteds hjemme. NRK har funnet flere eksempler på lignende praksis.

Statssekretær Tomas Norvoll i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier til NRK at Nav har mulighet til å vise skjønn i slike saker. Det skjønnet må brukes til å stimulere til arbeid og inkludering, også for mottagere av uføretrygd. At Nav ikke skjønner det selv, viser et holdningsproblem som politikerne må ta tak i.