Regjeringens omstridte landbruksmelding fikk juling av Stortingets næringskomité rett før påske. På flere viktige områder sørget flertallet for nødvendige og riktige korrigeringer. Det innebærer et nei til Fremskrittspartiets forsøk på ytterligere liberalisering og sentralisering av norsk landbruk.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fikk ikke støtte for at hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Norsk landbruk har allerede oppnådd betydelig produktivitetsvekst, og andre målsettinger er vel så viktige.

En ensidig vektlegging av kostnadseffektiv drift vil først og fremst favorisere de største brukene. Små og mellomstore bruk står for om lag halvparten av produksjonen her i landet, og de bidrar også vesentlig til sysselsettingen i utkantene.

Komiteens flertall har formulert fire overordnede mål for landbruket: Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Dette er formål som har stor oppslutning i opinionen. Det er viktig at vi tar i bruk de sparsomme ressursene vi har for matproduksjon her i landet, og at andelen norsk mat kan økes.

En kraftig reduksjon i antall melkeregioner og forslag om å avvikle markedsreguleringene for korn og egg, blir også stoppet av næringskomiteen. Det samme gjelder regjeringens ønske om å fjerne støtten til avløserordningen og andre velferdstiltak.

Flere av dagens markedsreguleringer er nødvendig for å opprettholde distriktsjordbruket, og tilskudd til avløsere er avgjørende i en næring som sliter med nedleggelser og dårlig rekruttering.

Regjeringen får aksept for at målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 skal fjernes, men komiteen vil at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en strategi for økologisk jordbruk der det settes nye mål. Også her vil flertallet heve ambisjonsnivået og gir tydelige føringer.

På en lang rekke områder er landbruksmeldingen blitt mye bedre. Når den blir vedtatt i Stortinget i neste uke, gir den også noen tydelige føringer foran landbruksoppgjøret som nå står for døren. 26. april kommer kravene.