Bråbrua krysser Brådalen på FV 707 sør for Spongdal på Byneset. Den har store konstruksjonsskader. Planlagt løsning med ny bru har nå et kostnadsoverslag på 80 millioner, og pengene finnes ikke! I disse tider bør man ikke bli overrasket om prisen passerer 100 millioner.

Brua er bygd i 1933 og har for lengst gått ut på dato. Den kan i verste fall bli stengt, i alle fall for tungtransport. Dette vil være svært belastende, spesielt for aktuelle omkjøringsveier. Når brua endelig ble prioritert, ble det spilt inn kulvert og fylling, i stedet for å bygge ny bru.

Fylkeskommunen fattet i sak 105/16 følgende vedtak: «Gå videre med løsning for kulvert nedstrøms dagens bru». Tross flere befaringer hvor representanter fra ulike parti deltok og var enige med oss, endte det politiske vedtaket med ny bru som eneste løsning.

Brådalen går fra Spongdal ned til Gaulosen. Øvre del av dalen er for ca. 30 år siden lagt i rør. Det er stor erosjon i resten av dalen, og i 1998 beskrev geoteknisk faggruppe at Brådalen skal erosjonssikres. Dette er fortsatt ikke gjort på grunn av manglende bevilgninger. I seg selv skremmende når vi historisk er kjent med rasfaren i området!

I forbindelse med reguleringsplanen for veikryssingen av Brådalen fremmet Høyre ved Olav Noteng og undertegnede i 2017 en interpellasjon i bystyret. Det ble her foreslått å legge bekken i rør. Ikke bru, men legge ny vei på fylling. Videre å etablere et sårt tiltrengt massedeponi ved å fylle igjen bekkdalen fra veifylling og oppover, og derigjennom etablere over 40 mål ny dyrkajord på kommunens beste jordbruksareal. Området heter ikke uten grunn Brå-lia, sydvendt og bare noen meter over havet.

Fem grunneiere blir berørt av dette, alle er unisont enige om at dette er den beste løsningen. Det bør faktisk være et vesentlig moment i saken. Massedeponi uten konflikt er som kjent ikke hverdagskost i Trondheim. Forslaget fikk bare stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, og ble dermed nedstemt. Partier som ellers roper om nedbygging av byens matjord, vurderte en bekk full av «ørderskog» som viktigere enn netto tilført god matjord. Deponiavgiften ville finansiert det meste av kostnaden for igjenfyllingen.

Fylket og kommunen kunne da kommet til «dekket» bord, og faktisk lagt veien på ferdig fylling. Vedtatt erosjonssikring ville i tillegg vært ivaretatt. Det legges for tiden ny hovedledning for både vann og kloakk mellom Spongdal og Klett. Disse rørene skal også krysse Brådalen på omtrent samme plass. Begge rørene er lagt frem til begge sider, men selve kryssingen gjenstår. Det å legge disse rørene i samme fylling, vil helt sikkert spare budsjettet til vann og avløp for en ganske stor sum.

Slike eksempler på offentlig sløsing kan vi ikke leve med! Om noen lurer på hva som blir annerledes med Høyre som styrende part, er dette et godt eksempel. Det rødgrønne styresettet i Trondheim må få fri nå.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe