Nå er tiden her for å gi dine innspill på noen av de mest sentrale områdene av byen, og det er lurt å gjøre det før sommer og ferie kommer over oss, for høringsfristen er i midten av august.

Men hvorfor skal du gi innspill når campusprosjektet er i stor endring? Fordi NTNUs mål for campussamling og kommunens ambisjoner om byutvikling er som før. Nettopp det gjør planarbeidet enda viktigere. Det er avgjørende å få på plass en helhetlig reguleringsplan i området. Den bør ivareta kostnadseffektive tomtearealer og fortsatt gi NTNU og byen muligheter til å lykkes med by- og campusutvikling, selv om det opprinnelige prosjektet kanskje må gjennomføres over noe lengre tid og på en annen måte.

Vi i Statsbygg er én av tilretteleggerne når Trondheim kommune og NTNU jobber for en god by- og campusutvikling. Når regjeringen har varslet at prosjektet må justere planene, blir reguleringsarbeidet enda viktigere.

Som byggherre er Statsbygg ansvarlig for å gjennomføre dette reguleringsarbeidet frem mot politisk behandling i kommunen. Vi skal være med å muliggjøre NTNU og byens ambisjoner, vi skal ivareta innspill fra interessenter og naboer, og ikke minst skal planforslagene gi byens politikere et godt grunnlag når de skal gjøre sine valg for fremtiden.

Linda Sunde Eriksen, prosjekteier i Statsbygg Foto: Statsbygg

Denne våren er alle planforslag sendt til førstegangsbehandling hos Trondheim kommune. De som gjelder Grensen/Høgskoleveien og Hesthagen/del av Høyskoleparken har allerede vært på offentlig høring. I disse dager vil kommunen legge planforslagene som gjelder Gløshaugen, Lerkendal og Valgrinda på høring.

Som forslagsstiller for NTNU Campussamling opptrer Statsbygg som en ansvarlig samfunnsaktør. Vi gjennomgår grundig de innstillinger, vedtak og høringsinnspill vi får og justerer planforslagene etter det. Vi skal finne den rette balansen mellom utbyggingsbehov og det tomtene kan tåle.

Samtidig er vi opptatt av å opprettholde farten i arbeidet. Det som reguleres nå skal gjøre det mulig å starte bygging i 2024.

Campussamling har vært en sentral del av by- og universitetsutviklingen i Trondheim over mange år. Samlingen skal bidra til å skape synergier for både by og universitetet og bidra til at nasjonen løfter frem nye kloke hoder som vil bidra til en mer innovativ og bærekraftig samfunnsutvikling. Det er viktig for oss alle.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe