Det har i lang tid pågått en diskusjon om Byåstunnelen skal bygges eller ikke. Det siste utspillet er at administrasjonen i Trondheim kommune og Miljøpakken heller ikke nå ønsker å prioritere vegprosjektet ved å bidra i finansieringen.

Byåstunnelen har vært et mulig prosjekt i vegplanene for Trondheim i over 30 år. Det har helt siden bomringen ble etablert, ligget i de ulike bompengepakkene; Trondheimspakke 1, Trondheimspakke 2, Miljøpakke 1, Miljøpakke 2, osv. Hensikten med Byåstunnelen er å etablere en skikkelig tverrforbindelse mellom Byåsen og hovedvegnettet på Sluppen (E6).

Byåstunnelen vil kunne gi en kraftig avlasting av eksisterende boligveger på Byåsen, spesielt Byåsvegen og Bøckmans veg. Med Byåstunnelen på plass er det større muligheter for å prioritere bomiljø og sykkeltrafikk langs de eksisterende vegene. Byåsvegen kan bygges ned til en tofelts bilveg med sammenhengende sykkelveg mellom Munkvoll og Ila. Bøckmans veg kan nedgraderes som gjennomfartsveg og oppgraderes for sykling.

I alle år har Byåstunnelen av ulike årsaker blitt flyttet nedover på prioriteringslista. Nå er hovedargumentet at vegforbindelsen gir økt biltrafikk og er i strid med «nullvekstmålet». Dette trenger ikke være tilfellet hvis det samtidig gjøres tiltak i det øvrige eksisterende vegnettet eller i prisingen i bompengesnittene. Nydalsbrua, som skal knyttes til Byåstunnelen, er under bygging over Nidelva. Løsningen for denne er tilpasset Byåstunnelen, både i høyde og sideretning. Konstruksjonen er en høy skråstagsbru mot de nye tunnelportalene og med ramper som lange viadukter av betong på begge sidene.

Uten Byåstunnelen ville brua ikke blitt bygget slik. Det ville vært valgt en enklere og billigere løsning for å erstatte dagens Sluppen bru, for eksempel ei lav bru ved siden av gammelbrua, med effektive rundkjøringer og sykkelkryssinger i begge endene. Med løsningen for Nydalsbrua under bygging, er det for seint å stoppe Byåstunnelen nå. Det nye vegsystemet langs Oslovegen vil framstå som unødvendig komplekst og med terrenginngrep som virker meningsløse. I 2025 skal det arrangeres VM på ski i Granåsen. Til det arrangementet ville Byåstunnelen vært genialt i transporttilbudet, gjerne som bussveg stengt for vanlig biltrafikk.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe