Ingen kan lenger påstå at varskoropene fra St. Olav har vært for høye. Helsetilsynet slår fast at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for pasientene.

Lederen i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, har tidligere sammenlignet innføringen av et nytt IT- og journalsystem på sykehuset med å bytte en hjertemuskel – i fart. En knusende tilsynsrapport fra Helsetilsynet viser at «operasjonen» har ført til «svært høy risiko for svikt i pasientbehandlingen» ved landets fjerde største sykehus.

Bakgrunnen for tilsynet var en rekke bekymringsmeldinger og varsler etter at Helseplattformen ble innført ved St. Olav 12. november i fjor. De har sett særlig på tre områder: informasjonsflyt, legemiddeladministrasjon og brukergrensesnitt. I den foreløpige rapporten står det svart på hvitt at informasjonsflyten er så svekket at tilsynet ser på situasjonen som «svært farlig». De stoler rett og slett ikke på at sykehuset har kontroll over meldingene de sender ut. Vet fastlegen at pasienten har fått kreft? Frykten er at pasienten kan få det fagfolk kaller prognosetap, altså bli sykere eller dø, fordi informasjonen ikke når fram.

Partene kan nå gi sine innspill før den endelige rapporten er klar, men tilsynet mener uansett at enkelte mangler er så kritiske at de må rettes umiddelbart. Der peker de blant annet på at systemet i dag låser seg dersom flere ansatte er inne i samme journal samtidig.

Like viktig er Helsetilsynets oppfordring om at Helse Midt-Norge, som eier både St. Olavs og er deleier i Helseplattformen, må bidra til at sykehuset settes i stand til å yte forsvarlig helsehjelp. Det rimer dårlig med konflikten som nå blusser opp rundt kostnader, der helseforetaket trekker sykehusets regnestykker i tvil. Sykehuset mener innføringen førte til ekstrautgifter på 250 millioner kroner bare i fjor. Helseforetaket legger opp til å kompensere bare en tredjedel av summen.

Det sier seg selv at det tar tid før alt forhåpentligvis går på skinner. Men innføringen av Helseplattformen har ført til en uholdbar risiko for St. Olavs pasienter. Uholdbart er det også om ekstraregningen fører til et svekket helsetilbud for regionens innbyggere.